Podatnik do 31 grudnia 2014 r. był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce z o.o. Od 2015 r. pełni funkcję członka zarządu (prezesa) na podstawie aktu powołania i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie. Od 13 stycznia 2015 r. prowadzi działalność, w ramach której świadczy usługi na rzecz byłego pracodawcy. Są to usługi doradcze dotyczące przepływu środków finansowych w spółce, zapewnienia płynności finansowej, zatrudnienia w spółce oraz jej funkcjonowania pod kątem organizacyjnym. Zakres świadczonych usług nie jest zbieżny z obowiązkami wynikającymi z umowy o pracę. Czy podatnik ma prawo do rozliczania się na zasadach liniowego PIT z prowadzonej działalności?
Skoro podatnik w 2015 r. nie jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę w spółce z o.o. (będzie pełnić jedynie funkcję prezesa zarządu na podstawie aktu powołania), to dla możliwości opodatkowania liniowym podatkiem przychodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej bez znaczenia pozostaje kwestia tożsamości usług świadczonych na rzecz tej spółki w ramach prowadzonej pozarolniczej działalnościgospodarczej i czynności wykonywanych uprzednio w ramach stosunku pracy.
Reklama
Na możliwość opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez podatnika ze świadczenia usług podatkiem liniowym nie ma też wpływu to, że na podstawie powołania pełni on funkcję członka (prezesa) zarządu spółki, na rzecz której usługi te świadczy. Przychody z tego tytułu stanowią bowiem przychody z działalności wykonywanej osobiście. Natomiast istotne jest to, czy w ramach prowadzonej działalności podatnik na podstawie zawartej umowy wykonuje czynności kierowania, czy zarządzania spółką z o.o. Jeżeli podatnik będzie świadczył na rzecz spółki z o.o. wyłącznie wskazane usługi doradcze (nie będzie wykonywał żadnych czynności kierowania czy zarządzania), to uzyskiwane z tego tytułu dochody mogą być opodatkowane liniowym PIT (pod warunkiem dokonania wyboru tej formy opodatkowania w przewidzianym w przepisach terminie).
Podstawa prawna
Art. 9, art. 30c ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.).