TEZA: Przychody i koszty ich uzyskania z jednego źródła można rozliczać łącznie. Należy tylko pamiętać, że wspólnik rozlicza przychody i koszty proporcjonalnie do posiadanego udziału.
Nr IBPB-1-1/4511-234/14/ZK
INTERPRETACJA INDYWIDUALNA DYREKTORA IZBY SKARBOWEJ
z 12 sierpnia 2015 r.
PROBLEM
Od wielu lat przedsiębiorca prowadzi działalność na podstawie wpisu do ewidencji. W bieżącym roku opodatkowany jest 19-proc. podatkiem liniowym, prowadzi też podatkową księgę przychodów i rozchodów. Od stycznia jest też wspólnikiem spółki cywilnej.
Czy jeżeli w danym miesiącu z działalności indywidualnej osiągnął dochód, a jako wspólnik spółki cywilnej poniósł stratę, to może połączyć te dwa źródła dochodu, tzn. od dochodu jednej firmy odjąć poniesioną stratę w spółce i obliczyć miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy?
ODPOWIEDŹ IZBY
Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o PIT (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.) jednym ze źródeł przychodów jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Przy czym jeżeli prowadzi ją spółka niemająca osobowości prawnej, przychody wspólnika z udziału w takiej spółce określone na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy o PIT uznaje się za przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej.
Z kolei w myśl art. 8 ust. 1 omawianej ustawy przychody z udziału w spółce niebędącej osobą prawną, ze wspólnej własności, wspólnego przedsięwzięcia, wspólnego posiadania lub wspólnego użytkowania rzeczy lub praw majątkowych u każdego podatnika określa się proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku (udziału) oraz łączy się z pozostałymi przychodami ze źródeł, z których dochód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej.
Ilekroć w omawianej ustawie jest mowa o spółce niebędącej osobą prawną, oznacza to spółkę niebędącą podatnikiem podatku dochodowego.
Spółka cywilna jest osobową spółką uregulowaną przepisami ustawy z 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121) i nie ma zdolności prawnej. W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niemającej osobowości prawnej podatnikiem podatku dochodowego nie jest spółka, lecz jej poszczególni wspólnicy. To właśnie wspólnicy będący osobami fizycznymi z tytułu prowadzenia działalności w formie tej spółki uzyskują przychody ze źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza, i tym samym wspólnicy tej spółki, a nie spółka cywilna, zobowiązani są do opodatkowania uzyskanych z tej spółki dochodów oraz rozliczania strat.
Opodatkowaniu podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.) zaniechano poboru podatku. Z kolei dochodem jest co do zasady nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą z danego źródła przychodów.
W myśl art. 24 ust. 2 ustawy o PIT u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem jest różnica między przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę między wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.
Zatem jeżeli podatnik prowadzi działalność indywidualnie oraz w formie spółki cywilnej, to osiągane przychody stanowią przychody z jednego źródła, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza.
Uwzględniając powyższe przepisy, należy stwierdzić, że przedsiębiorca uzyskuje przychody z jednego źródła, tj. z pozarolniczej działalności gospodarczej. W związku z tym dochód (stratę) z tego źródła należy ustalić jako różnicę między sumą przychodów z tej działalności a sumą kosztów uzyskania tych przychodów. W związku z tym do kwoty przychodów z działalności indywidualnej należy dodać przychód z udziału w zysku spółki cywilnej w wysokości ustalonej proporcjonalnej do jego udziału w zysku tej spółki. Analogicznie do kwoty kosztów uzyskania przychodów z działalności indywidualnej należy dodać przypadającą na niego kwotę kosztów z udziału w zysku spółki cywilnej. Następnie od tak ustalonej kwoty przychodów z działalności gospodarczej należy odjąć kwotę ustalonych kosztów uzyskania przychodów z tej działalności. Jeżeli kwota kosztów uzyskania przychodów będzie wyższa od kwoty przychodów, to wystąpi strata z tego źródła przychodów.