Sprzedaż posiłków w stołówce szkolnej dla nauczycieli jest zwolniona z podatku od towarów i usług. Tak wynika z interpretacji izby skarbowej.
Z pytaniem wystąpiła placówka oświatowa, w której funkcjonuje stołówka szkolna będąca odrębnym podmiotem gospodarczym. Jej kierownictwo nie sprzedaje posiłków nauczycielom, ponieważ jednostka samorządowa prowadząca szkołę stwierdziła, że wiązałoby się to z koniecznością odprowadzania VAT. Z kolei placówka oświatowa uważa, że taka sprzedaż jest zwolniona z podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 24 ustawy o VAT. Zgodnie z nim usługi dotyczące opieki nad dziećmi i młodzieżą oraz inne ściśle z nimi związane są zwolnione z opodatkowania, jeśli są wykonywane na zasadach określonych w przepisach o systemie oświaty. Przy czym tego typu preferencja nie przysługuje, gdy usługi związane nie są niezbędne do wykonywania usługi podstawowej lub gdy ich celem jest osiągnięcie dodatkowego przychodu (art. 43 ust. 17).
Ze stanowiskiem szkoły zgodził się dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Zaznaczył, że zgodnie z ustawą o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 ze zm.) celem prowadzenia stołówki nie jest świadczenie usług gastronomicznych jako takich, ale zapewnienie żywienia w ramach realizacji przez szkołę funkcji opiekuńczej. Dodał, że działalność stołówki szkolnej nie ma na celu wypracowania zysku, gdyż opłaty za serwowane w niej jedzenie mogą być kalkulowane wyłącznie na poziomie zapewniającym jedynie pokrycie faktycznych kosztów wytworzenia posiłków.
W efekcie dyrektor izby stwierdził, że skoro szkolna jadłodajnia działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, to usługi na rzecz nauczycieli należy uznać za ściśle związane z usługami w zakresie opieki nad dziećmi i młodzieżą.
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 13 sierpnia 2015 r., nr IBPP2/4512-596/15/RSz