Z pytaniem wystąpił podatnik, który odziedziczył udziały w mieszkaniu po matce. Chciał je sprzedać, a zarobione pieniądze wydać na montaż dwóch szaf wnękowych we własnym M. Liczył na to, że dzięki art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT nie zapłaci podatku. Przepis ten zwalnia bowiem z PIT przychody ze sprzedaży nieruchomości, jeśli zostaną one przeznaczone na własne cele mieszkaniowe. Jako jeden z nich ustawa wymienia remont.
Podatnik sądził, że trwałe zamontowanie dwóch szaf wnękowych to właśnie remont. Powołał się przy tym na rozporządzenie ministra gospodarki przestrzennej i budownictwa z 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz.U. nr 156, poz. 788).
Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach stwierdził jednak, że wydatek na zamontowanie szaf wnękowych to wydatek na zakup mebli i wyposażenia mieszkania, a nie na remont.
Zwrócił uwagę na to, że rozporządzenie, na które powołał się podatnik, służyło do określania wydatków na własne potrzeby mieszkaniowe dla celów całkiem innej ulgi – obecnie już nieobowiązującej. Nie można posługiwać się nim przy rozpatrywaniu zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Dyrektor wyjaśnił, że w tym wypadku należy się posługiwać ogólną definicją zawartą w art. 3 pkt 8 prawa budowlanego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1409 ze zm.). Wynika z niej, że remont to roboty budowlane polegające na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiące bieżącej konserwacji,
Pojęcie remontu wyjaśnił również Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z 4 marca 1998 r. (sygn. akt I SA/Gd 886/96) i z 27 kwietnia 2006 r. (sygn. akt II FSK 639/05). W tym drugim sąd orzekł, że umeblowanie (nawet to w trwałej zabudowie, a więc również szafy) jest jedynie elementem wyposażenia mieszkania, a zatem nie ma charakteru prac remontowych.
Pogląd, że trwałe zamontowanie szaf wnękowych nie jest wydatkiem związanym z remontem lokalu potwierdził również Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z 13 lutego 2013 r. (sygn. akt I SA/Go 3/13).
Interpretacja dyrektora IS w Katowicach z 12 sierpnia 2015 r., nr IBPB-2-2/4511-185/15/MM