Sprawa dotyczyła akcjonariusza w spółce A, który zamierzał założyć spółkę jawną i wnieść do niej jako wkład posiadane akcje. Następnie chciał przekształcić spółkę jawną w kapitałową – z ograniczoną odpowiedzialnością.
Wartość majątku spółki osobowej, wskazana w planie przekształcenia, miała zostać wniesiona na kapitał zakładowy spółki z o.o. Podatnik miał objąć udziały w tej spółce, po czym je sprzedać.
Spór dotyczył tego, co będzie kosztem uzyskania przychodów ze zbycia. Podatnik uważał, że będzie nim wartość nominalna zbywanych udziałów. Nie zgodził się z tym dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach. Uznał, że w tej sytuacji podatnik może uwzględnić tylko koszt historyczny, czyli wydatek, który kiedyś poniósł na nabycie akcji w spółce A. To jedyny koszt, który można uznać za faktycznie poniesiony na nabycie majątku, w zamian za który podatnik miałby objąć udziały w spółce z o.o., planowane do późniejszego zbycia – stwierdził organ. Dodał, że samo przekształcenie spółki jawnej w z o.o. nie ma nic wspólnego z wydatkami ani po stronie spółki osobowej, ani jej wspólników.
Podatnik przegrał także w WSA w Rzeszowie, a następnie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Wprawdzie NSA nie zgodził się z wykładnią sądu I instancji, ale uznał, że mimo tej wadliwości wyrok jest zgodny z prawem, ponieważ utrzymał w mocy interpretację dyrektora izby.
Sędzia NSA Andrzej Jagiełło przypomniał, że w świetle art. 23 ust. 1 pkt 38 ustawy o PIT nie są kosztem podatkowym wydatki związane z objęciem udziałów, przy czym mogą być one zaliczone do kosztów, gdy nastąpi przychód. – Powstanie on jednak dopiero w momencie zbycia udziałów w spółce z o.o. – stwierdził sędzia. Wyjaśnił, że nie można natomiast mówić o przychodzie ani o kosztach w wyniku przekształcenia, ponieważ nie powstaje wtedy nowy podmiot.
– A zatem kosztami ze zbycia udziałów będą wydatki poniesione na objęcie wkładów w spółce osobowej – podsumował sędzia Jagiełło.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 10 sierpnia 2015 r., sygn. akt II FSK 1259/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia