Spółka jawna musi płacić podatek od podwyższenia wkładów wniesionych do niej przez wspólników – potwierdził w kolejnym orzeczeniu NSA.

Naczelny Sąd Administracyjny konsekwentnie stoi na stanowisku, że o ile spółki komandytowo-akcyjne należy uznać za kapitałowe w rozumieniu dyrektywy nr 69/335/EWG, o tyle nie można tego powiedzieć o spółce jawnej.
Spór dotyczył podatku od podwyższenia wkładu niepieniężnego wniesionego do spółki jawnej przez jej wspólników. Firma uważała, że nie powinno być od tego daniny, bo polska ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 101, poz. 649 ze zm.) jest niezgodna z prawem unijnym. Przekonywała, że jest spółką kapitałową w rozumieniu dyrektywy Rady 69/335/EWG (zastąpionej obecnie przez dyrektywę Rady 2008/7/WE), bo spełnia jeden z warunków w niej postawionych – jej działalność jest ukierunkowana na zysk.
Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie przyznał, że co prawda spółka jawna mogłaby mieścić się w szeroko rozumianej unijnej definicji spółki kapitałowej, ale Polska skorzystała z przyznanego w dyrektywie uprawnienia i dla celów PCC uznała taką spółkę za osobową.
Skargę spółki oddalił także Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie. Podkreślił, że wprawdzie w świetle dyrektywy za kapitałowe uważa się wszelkie spółki, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia lub osoby prawne prowadzące działalność skierowaną na zysk, ale państwa członkowskie mają prawo odstąpić od tej zasady.
Za nieuzasadniony sąd uznał też argument, że Polska nie mogła opodatkować podwyższenia wkładów w spółkach jawnych, bo takie spółki nie funkcjonowały 1 lipca 1984 r. w obrocie prawnym. Firma twierdziła, że skoro założenie takiej spółki oraz wniesienie wkładów do niej nie podlegało opłacie skarbowej, to tym samym Polska, nakładając na te czynności PCC, naruszyła unijną dyrektywę. Sąd uznał jednak, że ważne jest to, czy dana operacja była 1 lipca 1984 r. opodatkowana, a nie to, kto jej dokonywał.
Naczelny Sąd Administracyjny utrzymał wyrok WSA w mocy. Orzekł, że polski ustawodawca skutecznie wyłączył spod zakresu dyrektywy 69/335/EWG spółki osobowe. Zarazem podkreślił jednak znaczenie wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie Drukarni Multipress (C-357/13), który uznał za kapitałową spółkę komandytowo-akcyjną. I to mimo że tylko część jej kapitału i wspólników spełnia wymogi z dyrektywy – dodał NSA.
Która spółka jest kapitałowa
Zgodnie z dyrektywą Rady 2008/7/WE (wcześniej dyrektywą Rady 69/335/EWG) spółką kapitałową jest:
1) spółka akcyjna, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
2) każda spółka, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie lub osoba prawna, których udziały w kapitale lub majątku mogą być przedmiotem transakcji na giełdzie;
3) każda spółka, przedsiębiorstwo, stowarzyszenie lub osoba prawna prowadzące działalność skierowaną na zysk, których członkowie mają prawo zbytu swoich udziałów stronom trzecim bez uprzedniego upoważnienia oraz odpowiadają za długi spółki, przedsiębiorstwa lub osoby prawnej tylko do wysokości swoich udziałów;
4) wszelkie inne spółki, przedsiębiorstwa, stowarzyszenia lub osoby prawne prowadzące działalność skierowaną na zysk. Uwaga: w odniesieniu do nich państwa unijne mogą jednak zdecydować o nieuznawaniu ich za spółki kapitałowe.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 18 sierpnia 2015 r., sygn. akt II FSK 2510/13. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia