Orzeczenie
Zwolnione z podatku rolnego są grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha – orzekł WSA w Szczecinie.
Sprawa dotyczyła opodatkowania gruntów rolnych. Małżonkowie kupili je od Agencji Nieruchomości Rolnych, a po pewnym czasie wystąpili do wójta gminy z wnioskiem o zastosowanie zwolnienia z daniny, na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym. Wskazali, że zgodnie z tym przepisem zwolnione z podatku są grunty przeznaczone na utworzenie nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenie już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha.
– A zatem jedynie nadwyżka ponad wskazany w ustawie limit będzie opodatkowana – twierdzili podatnicy.
Wójt się z nimi nie zgodził. Zwrócił uwagę, że nabyli oni gospodarstwo rolne o powierzchni 102 ha, a zatem jego zdaniem nie została spełniona przesłanka nabycia gruntów o określonej powierzchni. Podatnicy odwołali się do samorządowego kolegium odwoławczego. Ponadto ich zdaniem do limitu 100 ha ogólnej powierzchni gospodarstwa rolnego nie należy wliczać nieużytków oraz gruntów zadrzewionych i zakrzewionych, które nie były położone na użytkach rolnych. SKO podtrzymało decyzję wójta. Wskazało dodatkowo, że z wypisu z ewidencji gruntów i budynków wynika, że nieużytki stanowią nieznaczną powierzchnię nabytej nieruchomości i ich wyłączenie z gospodarstwa nie spowoduje, że jego powierzchnia będzie mniejsza niż 100 ha. – Skoro więc podatnicy kupili grunty o większej powierzchni, to nie przysługuje im zwolnienie z podatku – stwierdziło SKO.
Sprawa trafiła do sądu. WSA w Szczecinie zgodził się z organami. Wyjaśnił, że podatnicy muszą spełnić kilka warunków określonych w przepisach. Zwolnienie dotyczy jedynie gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Nabycie takich gruntów powinno doprowadzić do utworzenia nowego lub powiększenia już istniejącego gospodarstwa rolnego. Ponadto warunkiem zwolnienia jest to, aby powierzchnia nowo utworzonego lub powiększonego gospodarstwa nie przekraczała 100 ha. Istotny jest także status prawny nabywanych gruntów. Jeśli w momencie transakcji nabywca je dzierżawił, to nie skorzysta on ze zwolnienia.
– Zmiana tytułu prawnego – z dzierżawy na prawo własności – nie może spowodować, że grunty te wejdą w skład gospodarstwa rolnego, skoro już wcześniej w taki sposób były traktowane – wyjaśnił sąd. Wyrok jest nieprawomocny. ©?
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Szczecinie z 22 lipca 2015 r., sygn. akt I SA/Sz 521/15. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia