Opublikowano kolejną nowelizację rozporządzenia ministra finansów. Przepisy wejdą w życie, z niewielkimi wyjątkami, już za kilka dni, bo 16 lipca 2015 r. W nowym brzmieniu trzeba je stosować od 1 stycznia 2016 roku, jednak już wcześniej trzeba je wykorzystać do opracowania projektu ustawy budżetowej oraz projektów uchwał budżetowych na rok 2016.

Jednym z wyjątków jest paragraf „069 Wpływy z różnych opłat” określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia z 2 marca 2010 r. W nowym brzmieniu stosuje się go już od 1 kwietnia 2015 r. Zgodnie z nowym brzmieniem „paragraf ten obejmuje w szczególności”, a nie jak było dotychczas „paragraf ten obejmuje opłaty pobierane przez jednostki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz inne jednostki budżetowe, a w szczególności”. Jest to jedyna różnica, wymienione w tym paragrafie szczegółowe opłaty pozostały bez zmian, a są to m.in. opłaty paszportowe, opłaty i koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, zwrot kosztów postępowania administracyjnego, opłaty egzaminacyjne oraz za legitymacje, duplikaty legitymacji, druki meldunkowe, różne druki, a także wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w zakładach dla nieletnich.
W tabeli obok prezentujemy zmiany w załączniku nr 2 do rozporządzenia z 2 marca 2010 r. – Klasyfikacja rozdziałów. Z kolei załącznik nr 3 – Klasyfikacja paragrafów dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami), a także załącznik nr 4 – Klasyfikacja paragrafów wydatków i środków (z objaśnieniami), otrzymały odpowiednie brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia z 24 czerwca 2015 r.
Paragraf 976 z załącznika nr 6 – Klasyfikacja paragrafów rozchodów otrzymuje brzmienie: „976 Wykup obligacji skarbowych sprzedanych za granicą”.
Są też zmiany w klasyfikacji wydatków dla zadań z zakresu bezpieczeństwa zewnętrznego. W załączniku nr 7 do rozporządzenia z 2 marca 2010 r. wprowadzono zmiany dotyczące paragrafów: 406 i 418. Dotychczasowy paragraf 406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy otrzymuje brzmienie:
„406 Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń
406001 Nagrody i zapomogi dla żołnierzy
406002 Nagrody i zapomogi dla funkcjonariuszy PSP
406003 Inne należności”,
Za kolei paragraf 418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy otrzymuje brzmienie:
„418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy oraz pozostałe należności
418001 Równoważniki pieniężne w zamian za wyżywienie w naturze
418002 Ekwiwalenty i równoważniki pieniężne w zamian za umundurowanie i środki higieny w naturze, wypłacane żołnierzom
418003 Nagrody jubileuszowe
418004 Odprawy wypłacane w związku ze zwolnieniem ze służby
418005 Ekwiwalent za niewykorzystany urlop
418006 Zapomogi przyznawane weteranom-żołnierzom lub weteranom poszkodowanym-żołnierzom
418007 Pozostałe należności”;
W załączniku nr 8 zmiany też dotyczą paragrafów 406 i 418.
Warto zapoznać się z wprowadzonymi zmianami, gdyż wyboru odpowiedniego sposobu klasyfikowania wydatku dokonać musi kierownik jednostki sektora (główny księgowy jednostki) zgodnie z istniejącym stanem faktycznym i stosownie do postanowień umowy zawartej z określonym podmiotem (znak pisma: ST1-4834-38/BTM/2010/175).

Zmiany w załączniku nr 2 do rozporządzenia, które stosuje się od 1 stycznia 2016 r.

Podstawa prawna

Rozporządzenie ministra finansów z 24 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. poz. 931). Rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 ze zm.).