Tego samego zdania była także gmina, która wystąpiła o interpretację. Chciała jednak oficjalnego potwierdzenia swojego stanowiska. Z art. 13 pkt 5 ustawy o PIT wynika bowiem, że przychody osób wykonujących czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, czyli również radnych, podlegają opodatkowaniu jako przychody z działalności wykonywanej osobiście.
Gmina podkreślała jednak, że udział radnych w szkoleniach, konferencjach i seminariach jest związany z realizacją zadań własnych samorządu i obowiązków radnego. Ma też na celu pogłębienie wiedzy merytorycznej i służy lepszemu wypełnianiu obowiązków.
Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi potwierdził, że skoro szkolenia służą lepszemu wypełnianiu obowiązków przez radnych oraz prawidłowemu funkcjonowaniu samej rady, to przychód nie powstaje, a gmina nie musi odprowadzać zaliczek. Powołał się przy tym na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 września 2011 r. (sygn. akt II FSK 535/11), w którym sąd wyjaśnił, że wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy nie mogą stanowić nieodpłatnego świadczenia dla radnych.
Interpretacja dyrektora IS w Łodzi z 19 czerwca 2015 r., nr IPTPB1/4511-252/15-2/MH