Podatnik nie dostanie potwierdzenia, że nie zalega w podatkach, nawet gdy pokontrolna decyzja nie jest jeszcze ostateczna – orzekł NSA.

Sprawa dotyczyła mężczyzny, który wystąpił do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach. Problem polegał na tym, że w tym czasie w jego sprawie toczyło się postępowanie podatkowe, a naczelnik urzędu skarbowego zdążył już wydać decyzję określającą PIT do zapłaty. W związku z tym urząd, widząc, że podatnik zalega z daniną, odmówił mu wydania zaświadczenia.
Podatnik uważał, że nie można mówić o zaległości, skoro postępowanie wciąż się toczy, a decyzja w jego sprawie nadal nie jest ostateczna. Argumentował, że złożył już odwołanie do izby skarbowej od błędnej decyzji naczelnika urzędu w sprawie PIT. Skoro zatem postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne, to decyzja pierwszej instancji nie przesądza o ostatecznym rozstrzygnięciu.
Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy poparł stanowisko naczelnika – że jakakolwiek wątpliwość przekreśla szansę podatnika na otrzymanie zaświadczenia. Tłumaczył, że decyzja wydana przez naczelnika – mimo że nie jest jeszcze ostateczna – weszła już do obrotu prawnego.
Tak samo orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy. Stwierdził, że urząd słusznie odmówił podatnikowi zaświadczenia, skoro na dzień wystąpienia o jego wydanie z dokumentów wynikało, że niektóre rozliczenia są nieprawidłowe.
Wyrok ten utrzymał w mocy Naczelny Sąd Administracyjny. Sędzia Jarosław Trelka wyjaśnił, że nawet decyzja nieostateczna może być powodem do odmowy wydania zaświadczenia, bo jest ono wydawane na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu organu na ten dzień. – Po rozpatrzeniu odwołania przez izbę dokumentacja ta może się okazać wadliwa, ale liczy się stan wiedzy na dany dzień – powiedział sędzia Trelka.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 7 lipca 2015 r., sygn. akt II FSK 1547/13.