Od początku obowiązywania ustawy o akcyzie trwa spór o rozliczanie faktur korygujących, które zmniejszają ilość zużytej energii elektrycznej. Od listopada 2013 r. dotyczy on także akcyzy od gazu ziemnego. Co jest tego przyczyną?.
Organy podatkowe są zdania, że jeśli sprzedawca energii wystawił faktury i zadeklarował wynikającą z nich akcyzę, a następnie zmniejszył ilość sprzedanej energii w fakturze korygującej, to korekta powinna zostać uwzględniona w rozliczeniach, w których podatnik wykazał fakturę pierwotną. Nie zgadzają się na ujęcie faktury korygującej in minus w miesiącu jej wystawienia.
Reklama
Niestety, tak restrykcyjne stanowisko podzielił NSA w orzeczeniach z 10 maja 2013 r. (sygn. I FSK 453/13 oraz I FSK 441/13). Nie da się go niczym uzasadnić. Nawet z brzmienia przepisów ustawy akcyzowej można wywieść, że skoro faktury korygujące in minus nie zawierają terminu płatności, ponieważ stwierdzają nadpłatę, to można je rozliczyć w deklaracji za miesiąc ich wystawienia (art. 24 ust. 1 pkt 2 i art. 24b ust. 1 pkt. 2). Tak jak ma to miejsce na gruncie przepisów o VAT w odniesieniu do faktur korygujących zmniejszających podatek od energii elektrycznej i gazu ziemnego.

Reklama
Zastosowanie się do stanowiska organów podatkowych i NSA powoduje, że podatnicy muszą nieustannie korygować przeszłe rozliczenia akcyzowe i występować o stwierdzenie nadpłaty. Nie da się tego wytłumaczyć ani koniecznością przeciwdziałania oszustwom podatkowym, ani potrzebą prowadzenia ewidencji dla celów akcyzy w sposób zapewniający odpowiednią kontrolę nad rozliczeniami akcyzowymi.
Minister finansów dostrzegł wady dotychczasowego podejścia i zamierza wprowadzić przepisy umożliwiające rozliczanie faktur korygujących in minus na bieżąco, w miesiącu ich wystawienia. Odpowiednie zmiany do art. 24 ust. 1 pkt 2 i art. 24b ust. 1 pkt 2 ustawy o akcyzie zostały już zaproponowane w projekcie nowelizacji (w tej chwili w Sejmie). Po wejściu w życie nowych przepisów faktury korygujące zmniejszające ilość energii elektrycznej lub gazu ziemnego będą mogły być rozliczane w miesiącu ich wystawienia. Z kolei faktury korygujące zwiększające ilość energii lub gazu będą, tak jak dotychczas, uwzględniane w miesiącu, w którym upływa termin ich płatności.