Po raz pierwszy w tym roku mieliśmy obowiązek utworzyć zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Obecnie pracownicy zaczęli składać wnioski o dofinansowanie wczasów pod gruszą. W czerwcu pracownik otrzymał dofinansowanie do wypoczynku (wczasy pod gruszą) w wysokości 880 zł. Otrzymuje on wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2500 zł. Jakie zapisy powinniśmy wprowadzić w księgach?
Dziennik Gazeta Prawna
Warunki korzystania z usług i świadczeń finansowanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (dalej: ZFŚS) oraz zasady przeznaczania środków funduszu na poszczególne cele i rodzaje działalności socjalnej określa pracodawca w regulaminie.
Przyznawanie ulgowych usług i świadczeń oraz wysokość dopłat z ZFŚS uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej osoby uprawnionej do korzystania z funduszu. Jedną z form świadczeń przyznawanym pracownikom z ZFŚS jest wypłata wczasów pod gruszą.
Przychodem ze stosunku pracy – bez względu na źródło finansowania wypłat i świadczeń – są w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.
Świadczenia sfinansowane z ZFŚS są wolne od podatku dochodowego, jeżeli zostały otrzymane przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o ZFŚS. Zwolnienie dotyczy rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez pracownika świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków ZFŚS lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 380 zł. Dofinansowanie powyżej tej kwoty będzie opodatkowane (art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT).
Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne nie stanowią świadczenia finansowane ze środków przeznaczonych na cele socjalne w ramach ZFŚS.
PRZYKŁAD
Do wypłaty
Pracownik otrzymuje wynagrodzenie miesięczne w wysokości 2500 zł. W czerwcu otrzymał również dofinansowanie do wypoczynku (wczasy pod gruszą) w wysokości 880 zł. Wynagrodzenie zostanie wypłacone oddzielnie z normalnymi potrąceniami. Wyliczenie kwot wczasów pod gruszą do wypłaty przedstawiamy poniżej:
● wynagrodzenie zasadnicze 880 zł,
● dofinansowanie do wypoczynku podlegające opodatkowaniu 500 zł,
● dofinansowanie do wypoczynku niepodlegające opodatkowaniu 380 zł,
● podatek 90 zł (500 zł x 18 proc.),
● kwota dofinansowania do wypłaty 790 zł (880 zł – 90 zł).
Objaśnienia:
1. Wartość dofinansowania przyznana pracownikowi kwota 880 zł;
2. Potrącenie zaliczki na podatek dochodowy z dofinansowania przyznanego pracownikowi powyżej kwoty wolnej kwota 90 zł;
3. Wypłata dofinansowania pracownikowi z rachunku bankowego wydzielonego dla potrzeb ZFŚS kwota 790 zł.
Podstawa prawna
Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.). Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Par. 2 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia ministra pracy i polityki socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).