Każdy kraj członkowski Unii Europejskiej ustala indywidualny pułap sprzedaży. Po jego przekroczeniu podatek trzeba płacić w państwie przeznaczenia towarów
Sprzedaż towarów wysyłanych do innych państw członkowskich podatnicy utożsamiają najczęściej z wewnątrzwspólnotowymi dostawami towarów. Istnieje jednak drugi rodzaj transakcji wewnątrzwspólnotowych, których przedmiotem są towary wysyłane z Polski do innych państw członkowskich. Jest to sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju. Dla tego rodzaju sprzedaży przewidziane są szczególne zasady ustalania miejsca dokonania, które określa art. 23 ustawy o VAT.
Reklama
Warto zaznaczyć, że w dzisiejszym odcinku cyklu zajmujemy się wyłącznie zasadami ustalania miejsca dokonywania dostaw w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Nie dotyczy on zasad ustalania miejsca dokonywania dostaw w ramach sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju, tj. miejsca dokonywania dostaw wysyłanych z innych państw członkowskich do Polski (zasady ustalania miejsca dokonywania takich dostaw omówimy w kolejnym odcinku cyklu).

Reklama
Definicja
Definicję sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju zawiera art. 2 pkt 23 ustawy o VAT. Wynika z niego, że aby doszło do sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, muszą być spełnione łącznie dwa warunki:
1) towar będący przedmiotem dostawy jest wysyłany z Polski do innego niż Polska państwa członkowskiego,
2) nabywcą jest podmiot, który z tytułu nabycia wewnątrzwspólnotowego nie jest zobowiązany do rozpoznania nabycia towarów.
Jak wynika z pierwszego warunku, do sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w rozumieniu VAT nie dochodzi zatem w związku z krajową sprzedażą towarów (z Polski do Polski), jak również w związku ze sprzedażą towarów wysyłanych poza terytorium Unii Europejskiej.
Drugim warunkiem wystąpienia sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju jest to, aby dostawa dokonana została na rzecz podmiotu niezobowiązanego w państwie przeznaczenia do rozliczenia wewnątrzwspólnotowego nabycia tych towarów. W świetle tego warunku sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju stanowią przede wszystkim dostawy towarów dla osób prywatnych, które co do zasady wewnątrzwspólnotowych nabyć towarów nie rozpoznają. Rzadziej – chociaż również jest to istotna grupa odbiorców – sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju stanowią dostawy towarów dokonywane na rzecz podatników, którzy ze względu na brzmienie przepisów lokalnych (najczęściej ze względu na zwolnienie od podatku, z którego korzystają) nie są zobowiązani do rozpoznania z tytułu dokonywanego zakupu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.
PRZYKŁAD 1
Trzy warianty
Polski podatnik wysłał towar do nabywcy w Niemczech. Jeżeli przykładowo:
1) nabywca jest osobą prywatną – dokonana dostawa stanowi sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju,
2) nabywca jest podatnikiem zobowiązanym do rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia zakupionego towaru – dokonana dostawa nie stanowi sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju,
3) nabywca jest podatnikiem niezobowiązanym do rozpoznania wewnątrzwspólnotowego nabycia zakupionego towaru – dokonana dostawa stanowi sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju.
Dodać należy, że do sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju dochodzi niezależnie od tego, czy jej przedmiotem są towary nabyte lub wytworzone w Polsce, czy też towary będące uprzednio przedmiotem importu. Jak bowiem stanowi art. 23 ust. 16 ustawy o VAT, sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju występuje również wówczas, gdy jej przedmiotem są towary sprowadzone uprzednio z terytorium państwa trzeciego w ramach importu towarów.
Zasada ogólna...
Dostawy towarów stanowiące sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju co do zasady uznaje się za dokonane na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia wysyłanych lub transportowanych towarów (zob. art. 23 ust. 1 ustawy o VAT). Jest to zatem zasada odwrotna od obowiązującej przy zwykłych (krajowych) dostawach towarów, gdy miejscem świadczenia dostawy jest najczęściej miejsce rozpoczęcia wysyłki lub transportu do nabywcy (zob. art. 22 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT).
WAŻNE
Sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju występuje wówczas, gdy jej przedmiotem są towary sprowadzone uprzednio z terytorium państwa trzeciego w ramach importu towarów
Stosowanie tej zasady powoduje, że dostawy towarów dokonywane w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju co do zasady nie podlegają opodatkowaniu w Polsce, lecz w państwie przeznaczenia. Ma to na celu wyeliminowanie ewentualnych zakłóceń konkurencji spowodowanych dokonywaniem sprzedaży z Polski do innych państw członkowskich, w których obowiązują wyższe stawki podatku. Jak stanowi art. 23 ust. 1 ustawy o VAT, sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju opodatkowana jest bowiem w państwie członkowskim faktycznej konsumpcji towarów.
...i odwrócona
W praktyce stosowanie art. 23 ust. 1 ustawy o VAT oznacza, że podatnicy dokonujący sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju (najczęściej są to podatnicy zarejestrowani jako podatnicy wyłącznie w Polsce) są zobowiązani rejestrować się jako podatnicy w państwie członkowskim przeznaczenia i rozliczyć podatek z tytułu dokonanych dostaw. Jest to uciążliwe i często niepraktyczne, zwłaszcza w przypadku sprzedaży wysyłkowej prowadzonej w niewielkim zakresie.
Dlatego też art. 23 ust. 2 ustawy o VAT przewiduje odwrócenie zasady określonej w art. 23 ust. 1 ustawy o VAT, tj. stanowi, że dostawy stanowiące sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju uznaje się za dokonane na terytorium kraju. Konsekwencją tego jest uznawanie dostaw towarów dokonywanych w ramach takiej sprzedaży za dostawy towarów podlegające opodatkowaniu w Polsce.
Teoretycznie odwrócenie zasady ogólnej ma miejsce, jeżeli całkowita wartość towarów (innych niż wyroby akcyzowe, a więc wartości wyrobów akcyzowych się nie uwzględnia w tej wartości) wysyłanych lub transportowanych do tego samego państwa członkowskiego w ramach sprzedaży wysyłkowej z kraju, pomniejszona o kwotę podatku:
1) jest w danym roku mniejsza lub równa kwocie wyrażonej w złotych odpowiadającej limitowi ustalonemu przez państwo członkowskie przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów,
2) w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła tego limitu.
W praktyce stosowanie w Polsce zasady ogólnej można prosto wyłączyć, rezygnując z dokumentowania dostarczenia towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia. Posiadanie takich dokumentów stanowi bowiem warunek uznania dostawy towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju za dostawę dokonaną na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia (zob. art. 23 ust. 14 ustawy o VAT).
Należy jednak zauważyć, że w takim przypadku stosowanie zasady ogólnej nie zostanie wyłączone w państwie członkowskim przeznaczenia towarów. A zatem w przypadkach, gdy zasada ogólna nie ma w Polsce zastosowania ze względu na brak dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia, dochodzić może do podwójnego opodatkowania VAT dokonywanych dostaw towarów (w Polsce oraz – na podstawie przepisów danego państwa odpowiadających polskim przepisom o sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju – w państwie przeznaczenia).
PRZYKŁAD 2
Podwójne opodatkowanie
Roczna wartość dostaw towarów dokonywanych przez podatnika w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju do Czech przekroczyła w październiku 2014 r. 169 000 zł, a więc określony przez Czechy (i przeliczony na złote) limit sprzedaży wysyłkowej. Mimo to podatnik nie gromadzi dokumentacji potwierdzającej dostarczanie towarów do nabywców z Czech. Powoduje to, że dokonywane przez podatnika dostawy towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju do Czech opodatkowane są zarówno w Polsce, jak i – na podstawie czeskich przepisów odpowiadających polskim przepisom o sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju – w Czechach.
Podkreślić należy, że miejsce dokonywania dostaw w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju ustalane jest dla każdego państwa członkowskiego z osobna. Zarówno limit sprzedaży wysyłkowej (a w konsekwencji jego przekroczenie i utratę prawa do opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w Polsce), jak i – omawiane w dalszej części artykułu – wybór opcji i rezygnacja z niej odnoszą się tylko do państwa członkowskiego, którego dotyczą. Jak najbardziej zatem możliwa jest sytuacja, w której część dokonywanej przez podatnika sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju opodatkowana jest w Polsce, część zaś w państwach członkowskich przeznaczenia.
PRZYKŁAD 3
Ponad wskazaną wartość
Podatnik prowadzący sklep internetowy w 2014 r. umożliwił dokonywanie zakupów osobom prywatnym z innych państw członkowskich niż Polska. Wszystkie dostawy dokonywane dla takich osób były początkowo opodatkowane w Polsce na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy o VAT. Przed końcem 2014 r. wartość sprzedaży dla takich osób z Niemiec przekroczyła 481 000 zł, a w konsekwencji dostawy towarów dokonywane przez podatnika dla osób prywatnych w Niemczech przestały co do zasady podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce. Nie wpłynęło to na opodatkowanie VAT w Polsce dostaw dokonywanych dla osób prywatnych z innych państw członkowskich.
Ograniczenia kwotowe
Państwa członkowskie określają różne limity sprzedaży wysyłkowej (najczęściej w wysokości 35 000 euro lub 100 000 euro albo równowartości tych kwot w walucie lokalnej). Przed wyszczególnieniem tych kwot wskazać należy, że dla celów stosowania przepisów o sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w Polsce poszczególne limity przelicza się na złote (przeliczeń tych dokonuje się na podstawie kursu średniego waluty przyjętej przez dane państwo ogłoszonego przez NBP na 1 maja 2004 r., w zaokrągleniu do 1000 zł – zob. art. 23 ust. 10 ustawy o VAT). [tabela 1]
Skutki przekroczenia
Przekroczenie określonego przez dane państwo członkowskie limitu sprzedaży wysyłkowej powoduje, że dostawy towarów wykonywane w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju do tego państwa członkowskiego uznaje się za dokonane na jego terytorium (zgodnie z zasadą wyrażoną w art. 23 ust. 1 ustawy o VAT). W konsekwencji przestają one podlegać opodatkowaniu VAT w Polsce i zaczynają co do zasady podlegać opodatkowaniu VAT w państwie przeznaczenia. Skutek taki następuje począwszy od dostawy, którą przekroczono limit (zob. art. 23 ust. 4 ustawy o VAT).
PRZYKŁAD 4
Nie w Polsce, lecz na Litwie
W maju 2015 r. podatnik dokonał dostawy towaru dla osoby prywatnej z Litwy. Dokonanie tej dostawy spowodowało, że wartość dostaw w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju na Litwę przekroczyła w 2015 r. 168 000 zł. Oznacza to, że już dostawa towaru, o której mowa, co do zasady nie jest opodatkowana w Polsce, lecz na Litwie.
Wybór opodatkowania
Podatnicy mogą zrezygnować z opodatkowania dostaw towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, wybierając tzw. opcję. Wybór taki powoduje, że dostawy towarów dokonywane przez podatnika w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju do państwa członkowskiego, którego dotyczy wybór opcji, bezwzględnie uznaje się za dokonywane na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia. A zatem skorzystanie z opcji powoduje wyłączenie opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w Polsce i opodatkowanie tej sprzedaży w państwie członkowskim przeznaczenia.
Wybór opcji stanowi de facto rezygnację z opodatkowania w Polsce dostaw towarów dokonywanych w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju do danego państwa członkowskiego. Jak czytamy w interpretacji indywidualnej dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 2 listopada 2010 r. (nr IBPP3/443-593/10/DG): „wybór miejsca opodatkowania w państwie przeznaczenia towarów dotyczy tych dostaw, które co do zasady opodatkowane są w państwie wysyłki towaru, z uwagi na nieprzekroczenie limitów ustalonych przez państwo członkowskie zakończenia dostawy (czyli w tym przypadku w Polsce). Jeśli podatnik składa polskiemu organowi podatkowemu oświadczenie o wyborze opodatkowania w państwie przeznaczania, to tym samym rezygnuje z opodatkowania dostaw dokonywanych w ramach sprzedaży wysyłkowej w kraju (w Polsce)”.
Wybór opcji jest opłacalny w przypadkach, gdy dla dostaw towarów będących przedmiotem sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju obowiązuje niższa stawka VAT w państwie przeznaczenia niż w Polsce (niższy podatek może polskiemu podatnikowi zrekompensować uciążliwości związane z koniecznością rejestracji VAT w państwie członkowskim przeznaczenia oraz rozliczaniem podatku w tym państwie). Wybór opcji nie jest natomiast opłacalny w przypadku dostaw towarów do krajów, w których dla towarów tych obowiązuje taka sama lub wyższa stawka VAT niż w Polsce.
PRZYKŁAD 5
Kiedy się opłaca opcja
Polski podatnik zamierza rozpocząć dokonywanie dostaw towarów dla osób prywatnych z Niemiec, Czech, Węgier, Słowacji i Litwy. W tej sytuacji opłacalny może być wybór opcji w stosunku do dostaw towarów dokonywanych do Niemiec, Czech, Słowacji i Litwy, gdzie podstawowa stawka VAT wynosi – odpowiednio – 19 proc., 21 proc., 20 proc. i 21 proc. Natomiast skorzystanie z opcji w stosunku do dostaw towarów dokonywanych na Węgry będzie najprawdopodobniej nieopłacalne, gdyż stawka podstawowa VAT wynosi w tym państwie 27 proc.
Skorzystanie z opcji następuje poprzez zawiadomienie przez podatnika właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego. Musi być ono dostarczone naczelnikowi:
1) na druku VAT-21 (wzór zawiadomienia określa rozporządzenie ministra finansów z 5 kwietnia 2004 r. w sprawie wzoru zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego o wyborze lub rezygnacji z wyboru miejsca opodatkowania w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju; Dz.U. nr 55, poz. 538 ze zm.); zawiadomienie to powinno zawierać zaznaczenie nazwy państwa członkowskiego lub państw członkowskich, których zawiadomienie dotyczy,
2) co najmniej 30 dni przed datą dostawy, począwszy od której podatnik chce korzystać z opcji.
PRZYKŁAD 6
Termin złożenia zawiadomienia
Podatnik sprzedający przez internet towary dla osób prywatnych, m.in. z Niemiec, chciałby, aby od 1 sierpnia 2015 r. dostawy te były opodatkowane VAT w Niemczech. W tej sytuacji zawiadomienie VAT-21 musi złożyć w urzędzie skarbowym, którym kieruje właściwy dla podatnika naczelnik urzędu skarbowego, najpóźniej 2 lipca 2015 r.
Wskazać także należy, że w terminie 30 dni od pierwszej dostawy towarów po skorzystaniu z opcji podatnik jest zobowiązany przedstawić naczelnikowi urzędu skarbowego dokument potwierdzający zawiadomienie właściwego organu podatkowego w innym państwie członkowskim o zamiarze rozliczania w tym państwie członkowskim podatku od sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju. Dokument taki wystawiany jest na podstawie właściwych przepisów państwa członkowskiego, do którego dokonywana jest sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju.
PRZYKŁAD 7
Konieczne potwierdzenie
W złożonym pod koniec czerwca 2015 r. zawiadomieniu VAT-21 podatnik zdecydował, że od 1 sierpnia 2015 r. miejsce dokonywanych przez niego dostaw w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju na Słowację znajdować się będzie na Słowacji. Pierwszej dostawy w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju na Słowację po 31 lipca 2015 r. podatnik dokonał 7 sierpnia 2015 r. W tej sytuacji najpóźniej 6 września 2015 r. powinien przedstawić swojemu naczelnikowi urzędu skarbowego dokument potwierdzający zawiadomienie słowackich organów podatkowych o zamiarze rozliczania na Słowacji VAT od dostaw stanowiących – z punktu widzenia polskich przepisów – sprzedaż wysyłkową z terytorium kraju (z punktu widzenia słowackich przepisów dostawy te będą stanowić odpowiednik polskiej sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju).
Możliwa rezygnacja
Wybór opcji jest wiążący dla podatnika przez dwa lata od pierwszej dostawy dokonanej w trybie przewidzianym opcją. Dopiero po upływie tego okresu możliwa jest rezygnacja. Podobnie jak w przypadku zawiadomienia o wyborze opcji, rezygnacja z opcji dokonywana jest na formularzu VAT-21. W takim przypadku nie obowiązuje 30-dniowy termin przewidziany dla wyboru opcji. Zawiadomienie o rezygnacji z opcji musi nastąpić przed dniem dostawy, od której począwszy podatnik rezygnuje z korzystania z opcji.
PRZYKŁAD 8
Po dwóch latach
Na początku lutego 2015 r. podatnik złożył zawiadomienie VAT-21 w stosunku do dokonywanych od 15 marca 2015 r. dostaw towarów w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju do Niemiec. Pierwszej takiej dostawy po 14 marca 2015 r. podatnik dokonał 19 marca 2015 r. W tej sytuacji rezygnacja z opcji w stosunku do dostaw towarów dokonywanych w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju do Niemiec będzie możliwa najwcześniej 19 marca 2017 r.
Wyroby akcyzowe
Szczególna sytuacja ma miejsce w przypadku sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju, której przedmiotem są wyroby akcyzowe. Sprzedaż taką uznaje się za dokonaną na terytorium państwa przeznaczenia, pod jednym tylko warunkiem – udokumentowania dostarczenia towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia (zob. art. 23 ust. 12 i 14 ustawy o VAT).
PRZYKŁAD 9
Jeden warunek
Podatnik prowadzi sklep internetowy z cygarami, cygaretkami oraz tytoniem do palenia. Zdarza się, że zamówienia składają osoby prywatne z innych niż Polska państw członkowskich. Dostawy wymienionych towarów – jako wyrobów akcyzowych – nie podlegają opodatkowaniu VAT w Polsce, bez względu na wartość sprzedaży do państw członkowskich nabywców czy skorzystanie z opcji. Jedyne, co jest konieczne, to dokumentowanie dostarczania tych towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia.
Dokumentowanie dostaw
Wyłączenie opodatkowania VAT w Polsce dostaw towarów dokonywanych w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju w państwie przeznaczenia ma charakter warunkowy, tj. uzależnione jest od uzyskania dokumentów potwierdzających dostarczenie towarów do nabywcy znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia. [tabela 2]
Dokumenty takie podatnik powinien otrzymać przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy (miesiąc lub kwartał).
Jeżeli sprzedaż wysyłkowa z terytorium kraju ma zostać opodatkowana w państwie przeznaczenia, a warunek ten nie jest spełniony (tj. jeżeli przed upływem terminu do złożenia deklaracji wymaganych dokumentów wymagane dokumenty nie zostaną przez podatnika otrzymane), podatnik nie wykazuje dostawy w ewidencji VAT za dany okres rozliczeniowy (jak również w deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D). W takiej sytuacji:
1) dostawa jest wykazywana w kolejnym okresie rozliczeniowym (w ewidencji VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D) jako sprzedaż poza terytorium kraju (poz. 11) – jeśli przed upływem terminu do złożenia tej deklaracji podatnik otrzyma wymagane dokumenty,
2) dostawa jest wykazywana w kolejnym okresie rozliczeniowym (w ewidencji VAT oraz deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D) jako sprzedaż na terytorium kraju (w przypadku sprzedaży opodatkowanej stawką podstawową – w poz. 19 i 20) – jeżeli przed upływem terminu do złożenia tej deklaracji podatnik nie otrzyma wymaganych dokumentów (zob. art. 23 ust. 15a ustawy o VAT).
PRZYKŁAD 10
Kiedy wykazać
Począwszy od 15 stycznia 2015 r. polski podatnik wybrał opcję w stosunku do dostaw towarów dokonywanych w ramach sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju do Niemiec. W stosunku do jednej z dostaw (towaru opodatkowanego w Polsce stawką podstawową) do osoby prywatnej z Niemiec dokonanej 10 lutego 2015 r. podatnik nie otrzymał do 25 marca 2015 r. dokumentów potwierdzających dostarczenie towaru do nabywcy. W związku z tym nie powinien wykazywać tej dostawy w deklaracji VAT-7 za luty. Powinien ją wykazać w deklaracji VAT-7 za marzec:
1) w poz. 11 (bez VAT) – jeżeli do 27 kwietnia 2015 r. otrzymał dokumenty potwierdzające dostarczenie towaru do nabywcy (25 kwietnia 2015 r. była sobota, a więc termin złożenia deklaracji VAT-7 za marzec był o dwa dni dłuższy niż standardowy),
2) w poz. 19 i 20 (z VAT obliczonym według stawki 23 proc.) – jeżeli do 27 kwietnia 2015 r. nie otrzymał dokumentów potwierdzających dostarczenie towaru do nabywcy.
W drugiej z opisanych sytuacji późniejsze otrzymanie dokumentów wskazujących, że wystąpiła dostawa towarów na terytorium państwa członkowskiego przeznaczenia dla wysyłanych lub transportowanych towarów, uprawnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w ramach deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D za miesiąc/kwartał, w którym otrzymał on te dokumenty (zob. art. 23 ust. 15b ustawy o VAT). Korekta związana z otrzymaniem takich dokumentów dokonywana jest zatem na bieżąco.
PRZYKŁAD 11
Korekta na bieżąco
Wróćmy do przykładu 10 i załóżmy, że dokumenty potwierdzające dostarczenie towaru do nabywcy podatnik otrzymał dopiero na początku czerwca 2015 r. Oznaczałoby to, że podatnik:
1) zobowiązany był do wykazania dokonanej dostawy w poz. 19 i 20 deklaracji VAT-7 za kwiecień 2015 r. (z VAT obliczonym według stawki 23 proc.),
2) uprawniony jest w ramach deklaracji VAT-7 za czerwiec 2015 r. do korekty dokonanego rozliczenia, tj. do wykazania przedmiotowej dostawy w poz. 11 deklaracji VAT-7 (bez VAT) oraz dokonania stosownego zmniejszenia w poz. 19 i 20 tej deklaracji.
Wyłączenia
Przepisy regulujące zasady opodatkowania sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju nie mają zastosowania do wszystkich towarów. W trzech przypadkach określonych w art. 23 ust. 11 i 13 ustawy o VAT przepisów tych się nie stosuje. [tabela 3]
PRZYKŁAD 12
Komis samochodowy
Podatnik prowadzi komis samochodowy. Większość samochodów sprzedaje, stosując procedurę opodatkowania marży. Do dostaw (sprzedaży) takich samochodów przepisy o sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju nie mają zastosowania, a więc miejsce dokonywania takich dostaw zawsze znajduje się na terytorium kraju (i podlegają one opodatkowaniu VAT w Polsce.
Tabela 1. Wysokość limitów

Tabela 2. Potwierdzenie dostarczenia towarów

Tabela 3. Kiedy przepisów się nie stosuje

Podstawa prawna
Art. 2 pkt 23 oraz art. 23 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
POPRZEDNIA CZĘŚĆ CYKLU UKAZAŁA SIĘ:
cz. 1 / 1 czerwca 2015 / nr 104