Spółka, która wystawia w imieniu i na rzecz agenta turystycznego fakturę w trybie art. 106d ust. 1 ustawy o VAT, musi to zrobić nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym agent wykonał usługę, tj. podpisał umowę z klientem na wyjazd turystyczny – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka, która oferuje i sprzedaje imprezy turystyczne za pośrednictwem agentów turystycznych. Agenci zawierają umowy z klientami w imieniu spółki, za co otrzymują prowizję.

Spółka wyjaśniła, że ostateczna wysokość prowizji jest znana dopiero po powrocie klienta z wyjazdu. Na miejscu klient może bowiem zmodyfikować swój pobyt, np. postanowić o przedłużeniu lub skróceniu wyjazdu, rozszerzyć opcję pobytu (na all inclusive), dopłacić do wyjazdu dzieci. Wszystko to wpływa na wysokość prowizji agenta.

Spółka wystawia w imieniu agentów i na ich rzecz faktury w szczególnym trybie przewidzianym w art. 106d ustawy o VAT (samofakturowanie). Agent musi potwierdzić taką fakturę i ją zaakceptować.

Faktura jest wystawiana nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wykonano usługę, zgodnie z ogólną zasadą (art. 106i ust. 1 ustawy o VAT).

Spółka chciała się upewnić, na kiedy przypada moment wykonania usługi (od którego liczy się 15-dniowy termin). Była zdania, że powinna to być data zakończenia świadczenia usług turystyki, tj. data przylotu klienta z imprezy turystycznej.

Powołała się na interpretacje dyrektora KIS z 7 grudnia 2017 r. (sygn. IPPP1/4512-3- 59/16-4/MPE) i dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 listopada 2010 r. (sygn. IPPP2/443-564/10-4/JW). Uważała, że potwierdzają one jej stanowisko – że za moment powstania obowiązku podatkowego z tytułu wykonywania umów rezultatu, w których strony uzgodniły wynagrodzenie za odniesienie określonego sukcesu, należy uznawać chwilę osiągnięcia celu określonego w umowie.

Dyrektor KIS nie zgodził się jednak z jej stanowiskiem. Wyjaśnił, że celem usług agenta jest doprowadzenie do skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług pomiędzy spółką a klientem. W związku z tym wykonanie usługi przez agenta następuje już z chwilą podpisania umowy z klientem, a nie z dniem przylotu klienta z imprezy turystycznej.

Nie ma przy tym znaczenia, że klient może na miejscu zmodyfikować swój pobyt – uznał dyrektor KIS. Stwierdził, że zadaniem agenta jest doprowadzenie do zawarcia w imieniu spółki z klientem umowy i w tym momencie dochodzi do faktycznego wykonania usługi przez agenta na rzecz spółki.

Dyrektor KIS wyjaśnił też, że interpretacje, na które powołała się spółka, zostały wydane w innych stanach faktycznych. Jedna dotyczyła tego, czy obowiązek podatkowy w VAT powstaje z chwilą wpływu odszkodowania na konto bankowe. W drugiej wyjaśniono, kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla raty wynagrodzenia „success fee”.©℗