Nie można wprowadzać podatnika w błąd, doszukując się w przepisie „drugiego dna” – orzekł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie.

Uznał, że art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT nie budzi żadnej wątpliwości. Jasno wskazuje on, że do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu jej likwidacji.
Tak właśnie miało być w spółce, o którą chodziło w sprawie rozpatrywanej przez WSA. Środki, które miał otrzymać wspólnik, w części pochodziły z działalność gospodarczej prowadzonej w ramach spółki, a w części z uprzednio wniesionych do niej wkładów.
Wspólnik był przekonany, że nie zapłaci podatku od pieniędzy otrzymanych w związku z likwidacją spółki. Wskazywał, że z art. 14 ust. 3 pkt 10 ustawy o PIT wynika wprost, iż do przychodów nie zalicza się środków pieniężnych otrzymanych przez wspólnika spółki niebędącej osobą prawną z tytułu jej likwidacji. Przepis ten nie może budzić żadnych wątpliwości, nie zawiera pojęć nieostrych, nie ustanawia, ani nie odsyła do żadnych dodatkowych warunków – argumentował podatnik, powołując się na wyrok WSA w Gdańsku z 1 października 2013 r. (sygn. akt I SA/Gd 775/13). Twierdził, że wystarczy tylko, by spółka nie miała osobowości prawnej, a on – w związku z jej likwidacją – otrzymał środki pieniężne.
Innego zdania był jednak dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja nr IPPB1/415-87/14-4/AM). Uznał, że należy przede wszystkim uwzględnić wykładnię celowościową art. 14 ust. 3 pkt 10. Jego zdaniem ustawodawca, wprowadzając ten przepis, chciał zastosować go tylko do środków pieniężnych otrzymanych w związku z likwidacją spółki osobowej, ale pochodzących z przychodów zaliczanych do źródła, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3, czyli do przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, które zostały już opodatkowane. Tylko one zatem będą wyłączone z PIT w momencie wypłaty ich wspólnikowi w związku z likwidacją spółki. Od pieniędzy w pozostałej części musi on zapłacić podatek dochodowy – stwierdził dyrektor izby.
WSA w Warszawie uchylił tę interpretację, w pełni podzielił stanowisko wspólnika. Wyrok jest nieprawomocny.
ORZECZNICTWO
Wyrok WSA w Warszawie z 14 maja 2015r., sygn. akt III SA/Wa 2526/14. www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia