W obecnym wzorze deklaracji CIT-6R brakuje pola, w którym płatnik mógłby wskazać, że pomniejsza 19-proc. podatek od dywidend i przychodów z udziału w zyskach osób prawnych o kwotę przysługującą komplementariuszom.

Ministerstwo Finansów rozważa wprowadzenie odpowiednich poprawek – poinformował wiceminister finansów Sebastian Skuza w odpowiedzi na poselską interpelację.

Chodzi o deklarację, którą składają płatnicy potrącający 19-proc. zryczałtowany podatek od dywidend lub przychodów z udziału w zyskach osób prawnych osiąganych przez osoby prawne mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Przypomnijmy, że płatnicy, którzy potrącają podatek od takich przychodów, ale osiągniętych przez nierezydentów, składają deklaracje CIT-10Z lub PIT-8AR.

Jest pomniejszenie

Zgodnie z art. 22 ust. 1a ustawy o CIT zryczałtowany podatek od przychodów osiąganych przez komplementariusza spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jest pomniejszany o „kwotę odpowiadającą iloczynowi procentowego udziału komplementariusza w zysku tej spółki i podatku należnego od dochodu tej spółki, obliczonego za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany”.

Zasadniczo więc płatnik potrącający zryczałtowany podatek powinien nie tylko dokonać takiego pomniejszenia, lecz także wykazać je w składanej fiskusowi deklaracji.

Nie ma jak go wykazać

Problem polega na tym, że w deklaracji CIT-6R nie ma rubryki, która odnosiłaby się do pomniejszenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1a ustawy o CIT. Zwrócił na to uwagę poseł w interpelacji, a wiceminister Skuza to potwierdził. Poinformował, że MF rozważa dodanie we wzorze deklaracji CIT-6R pozycji przeznaczonej (przeznaczonych) do wykazania pomniejszenia, o którym mowa w art. 22 ust. 1a ustawy o CIT. Natomiast do czasu zmiany wzoru deklaracji (co nie nastąpiło jeszcze do czasu zamknięcia tego wydania DGP) płatnik może uwzględnić pomniejszenie poprzez wykazanie odpowiednio niższej kwoty podatku należnego w pozycji 37 w sekcji D.1 i analogicznych pozycjach sekcji D.2 – zasugerował wiceminister.

W razie korekty

A co w sytuacji, gdy płatnik potrącił już podatek u źródła od wypłaty na rzecz nierezydenta, a następnie stanowiąca jej podstawę faktura zostanie skorygowana (np. w związku z rabatem) i dojdzie do zwrotu części należności na rzecz nierezydenta? Czy w informacji IFT-2R (o wysokości przychodu/dochodu nierezydenta) oraz w deklaracji CIT-10Z należy wykazać pierwotną podstawę opodatkowania oraz wysokość potrąconego podatku, czy wykazać je już w skorygowanej wysokości? O to również spytał poseł.

W odpowiedzi wiceminister wyjaśnił, że płatnik powinien w obu formularzach wykazać pierwotne kwoty. Dodał, że płatnik ma obowiązek korekty informacji IFT-2R bądź deklaracji CIT-10Z wyłącznie, jeżeli w związku z otrzymaniem faktury korygującej składa wniosek o stwierdzenie nadpłaty na podstawie art. 75 par. 2 i par. 3 ordynacji podatkowej.©℗