Przy obliczaniu daniny solidarnościowej można uwzględnić stratę z lat poprzednich – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, zmieniając swoją wcześniejszą interpretację po przegranej przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Sprawa dotyczyła mężczyzny, który jest wspólnikiem w spółce komandytowej (od 1 stycznia 2021 r. spółka ta stała się podatnikiem CIT). W poprzednich latach wykazywał on w zeznaniach podatkowych PIT-36L na zmianę dochód i stratę.

W 2021 r. mężczyzna wystąpił o interpretację, czy przy ustalaniu podstawy obliczenia daniny solidarnościowej za dany rok podatkowy może odliczyć stratę podatkową wykazaną w latach poprzednich.

Danina solidarnościowa wynosi 4 proc. od nadwyżki ponad 1 mln zł. Przy jej wyliczeniu należy uwzględnić sumę dochodów m.in. z działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym wykazanych w PIT-36L (czyli na podstawie art. 30c ustawy o PIT).

Zgodnie z art. 30h ust. 2 ustawy o PIT podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowi nadwyżka ponad 1 mln zł sumy dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych m.in. w art. 30c po ich pomniejszeniu m.in. o kwoty składek, o których mowa w art. 26 ust. 1 pkt 2 i 2a.

Mężczyzna była zdania, że skoro podstawą do obliczenia daniny solidarnościowej jest dochód, to nie ma wątpliwości, iż dochód ten – ustalany poprzez odpowiednią alokację przychodów i kosztów – pozwala też uwzględnić straty.

Powołał się na argumenty zawarte w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim z 29 grudnia 2020 r. (sygn. akt I SA/Go 398/20). WSA wskazał wtedy, że w art. 30c ust. 2 ustawy o PIT odwołano się m.in. do art. 9 ust. 3 ustawy. Zgodnie z tym przepisem podatnik może obniżyć dochód o wysokość straty.

Również w art. 30h ust. 2 brak jest zastrzeżenia, że na potrzeby ustalenia podstawy obliczenia daniny solidarnościowej nie stosuje się art. 9 ust. 3 – zwrócił uwagę WSA. Nie zgodził się więc z fiskusem, że ustalając podstawę obliczenia daniny solidarnościowej dla dochodów z działalności opodatkowanej podatkiem liniowym, nie można obniżyć dochodu o stratę z lat poprzednich z tego źródła przychodu.

W interpretacji wydanej w 2021 r. dyrektor KIS uznał jednak, że mężczyzna nie ma racji. Stwierdził, że przy obliczaniu podstawy obliczenia daniny nie uwzględnia się straty, bo nie została ona wymieniona w art. 30h ust. 2 ustawy o PIT.

Mężczyzna złożył skargę do WSA w Gliwicach, ale sąd ją oddalił. Innego zdania był Naczelny Sąd Administracyjny – 13 grudnia 2022 r. uchylił wyrok WSA w Gliwicach oraz zaskarżoną interpretację (sygn. akt II FSK 1072/22).

W rezultacie, uwzględniając orzeczenie NSA, dyrektor KIS uznał stanowisko podatnika za prawidłowe.©℗