Przy rozliczeniu wewnątrzwspólnotowej dostawy paliw trzeba będzie podać datę wystawienia faktury – wynika to z opublikowanego projektu rozporządzenia.

Zmiany są związane z nowelizacją z 9 grudnia 2021 r. ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 931 ze zm.) w zakresie tzw. pakietu paliwowego. Wprowadziła ona różne terminy zapłaty podatku w zależności od tego, czy i kiedy wystawiono fakturę. Z nowelizacji wynika bowiem, że gdy pięciodniowy termin płatności VAT z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw przypadnie na dzień wcześniejszy niż dzień wystawienia faktury, to termin ten upływa w dniu następującym po dniu wystawienia tego dokumentu, nie później jednak niż 16. dnia miesiąca następującego po miesiącu dokonania dostawy.

Problem polega na tym, że obecny wzór deklaracji VAT-14 nie zawiera informacji o dacie wystawienia faktury. Efekt jest taki, że przy wpłacie po upływie pięciu dni od daty transakcji system ZEFIR 2 automatycznie nalicza odsetki za zwłokę, mimo że nie zawsze są one należne. Ministerstwo Finansów samo przyznaje to w uzasadnieniu do projektu rozporządzenia.

Resort wyjaśnia, że brak informacji o dacie wystawienia faktury może utrudniać organom ustalenie prawidłowego terminu płatności dla poszczególnych transakcji wykazanych w deklaracji VAT-14. W niektórych przypadkach konieczna jest ręczna weryfikacja i wyjaśnianie z podatnikami, czy wpłaty podatku następowały w terminie – tłumaczy MF.

Dlatego wprowadzona zostanie zmiana we wzorze tej deklaracji, w tym również w załączniku VAT-14/A. Nowe rozporządzenie ma wejść w życie 1 czerwca 2023 r. ©℗