Nawet najmniejsze wspólnoty mieszkaniowe muszą mieć własny numer identyfikacji podatkowej i składać roczne zeznania podatkowe do urzędu skarbowego – wyjaśnił wiceminister finansów Artur Soboń w odpowiedzi na poselską interpelację.

Wątpliwości posła, który o to spytał, wzięły się z tego, że do małych wspólnot mieszkaniowych stosuje się inne przepisy niż do pozostałych. Zgodnie z art. 19 ustawy o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1048 ze zm.), jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż trzy, to do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego o współwłasności.
W związku z tym poseł uznał, że status małych wspólnot jest odmienny, ponieważ nie mają one wyraźnej struktury organizacyjnej. Zarządzają nimi sami członkowie na zasadach analogicznych do stosunków między współwłaścicielami w częściach ułamkowych – wskazał poseł.
Spytał więc, czy najmniejsze wspólnoty mieszkaniowe powinny mieć własny NIP i składać zeznania roczne CIT-8, a jeśli tak, to kto powinien podpisać zeznanie roczne.
W odpowiedzi wiceminister Soboń zwrócił uwagę na to, że art. 19 ustawy o własności lokali wskazuje tylko sposób zarządu nieruchomością wspólną, gdy liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż trzy. Nie ma to natomiast wpływu na podmiotowość wspólnoty mieszkaniowej, bo ta powstaje z mocy prawa wraz z wyodrębnieniem pierwszego lokalu mieszkalnego.
Dlatego mała wspólnota mieszkaniowa podlega takim samym obowiązkom ewidencyjnym jak wspólnota mieszkaniowa z wybranym zarządem. Powinna więc wystąpić do naczelnika urzędu skarbowego o nadanie NIP, zgodnie z art. 2 ust. 1 i ust. 2 ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2500 ze zm.) – podkreślił wiceminister.
Dodał, że wspólnota mieszkaniowa, niezależnie od jej rozmiaru, podlega także – jako jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej – przepisom ustawy o CIT (art. 1 ust. 2). Powinna więc, jak wszyscy podatnicy CIT, składać zeznania roczne CIT-8 do końca trzeciego miesiąca następnego roku i w tym terminie wpłacić podatek należny albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą zapłaconych zaliczek.
Wiceminister wyjaśnił, że zeznanie podatkowe takiej wspólnoty podpisują – zależnie od sposobu jej reprezentacji – członkowie jej zarządu, osoby wybrane do reprezentacji w drodze umowy albo zarządca wyznaczony przez sąd na wniosek współwłaścicieli. ©℗
Odpowiedź wiceministra Artura Sobonia z 16 lutego 2023 r. na interpelację poselską nr 38762