Po zalogowaniu się do usługi Twój e-PIT należy sprawdzić zeznanie przygotowane przez Krajową Administrację Skarbową. W niektórych przypadkach mogą być potrzebne zmiany – poinformowało Ministerstwo Finansów w komunikacie.

Resort opublikował go zaraz po naszym artykule „Seniorzy z dużym ryzykiem błędu w zeznaniu” (DGP nr 38/2023). Poinformowaliśmy w nim o wcześniejszym piśmie ministerstwa (odpowiedź MF z 28 grudnia 2022 r. na pytania Stowarzyszenia Księgowych w Polsce).
Już wtedy resort przyznał, że „przygotowanie przez administrację podatkową zeznania z ulgą dla pracujących seniorów nie oznacza, że podatnik automatycznie ma do niej prawo. (…). Jeśli podatnik nie dokona zmiany w przygotowanym zeznaniu, to zostanie ono automatycznie zaakceptowane w ostatnim dniu terminu na jego złożenie, ale to nie gwarantuje poprawności merytorycznej tego zeznania”.

Skąd problem

Problem bierze się z tego, że w informacji PIT-11, którą podatnicy (w tym seniorzy) dostawali w lutym od swoich płatników (np. pracodawców), przychody nie są podzielone na te, które są zwolnione z podatku, i inne, które nie są objęte zwolnieniem. Płatnicy nie mają obowiązku takiego rozgraniczenia.
W rezultacie, jeżeli senior nie korzystał przez cały 2022 r. ze zwolnienia z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 154 ustawy o PIT (tzw. ulga dla seniora), to się nie dowie, które jego przychody wykazane w PIT-11 są bez podatku, a które powinny być opodatkowane. Wiadomo tylko, że zwolnienie dotyczy przychodów do maksymalnej łącznej wysokości 85 528 zł rocznie. To jednak za mało, by prawidłowo wypełnić zeznanie roczne. Senior musi sam w zeznaniu rocznym podzielić uzyskane przychody i zapłacone składki ZUS na objęte i nieobjęte zwolnieniem.
Zwrócił na to uwagę już w styczniu br. na naszych łamach Jarosław Sekita, doradca podatkowy w Meritum Doradcy Podatkowi Sp. z o.o. (patrz: „Ulga dla seniorów. Nawet prawidłowo wypełniony PIT-11 może nie wystarczyć”, DGP nr 15/2023). Napisał, że nie dysponując danymi z kartoteki płac, część seniorów nie będzie w stanie samodzielnie prawidłowo skorzystać z ulgi w PIT. Zaznaczył, że nie wystarczy do tego analiza dat otrzymania wpłat na rachunek bankowy podatnika.
Ministerstwo Finansów nie ma w tym zakresie obaw. We wspomnianym grudniowym piśmie do SKwP napisało, że „pracujący emeryci to osoby świadome, także co do przysługujących im praw podatkowych. Jeśli w trakcie roku korzystali z ulgi dla pracujących seniorów, a później przeszli na emeryturę i następnie podjęli ponownie pracę, będą wiedzieli, że ulgą objęte są wyłącznie należności za pracę uzyskaną w miesiącach przed przejściem na emeryturę”.

Kogo dotyczy

Mimo braku obaw resort wraca do problemu w opublikowanym 27 lutego br. komunikacie. Pisze w nim o rocznych zeznaniach przygotowanych podatnikom przez Krajową Administrację Skarbową, na podstawie posiadanych przez KAS danych. „W niektórych przypadkach mogą być potrzebne zmiany” – ostrzega.
MF tłumaczy bowiem, że „zeznanie w usłudze Twój e-PIT jest wypełniane na podstawie danych z PIT-11. Płatnik (pracodawca) rozgranicza w PIT-11 przychody zwolnione na podstawie ulgi dla pracującego seniora tylko wówczas, gdy na podstawie oświadczenia złożonego przez podatnika stosował je w trakcie roku przy poborze zaliczek. Jeśli zwolnienie nie było stosowane przez płatnika w trakcie roku albo było, ale tylko za część roku (zgodnie z oświadczeniem podatnika), a ulga przysługuje w innym wymiarze, podatnik przed złożeniem zeznania powinien je zaktualizować stosownie do przysługującego mu uprawnienia i do wysokości limitu”.
Ministerstwo wyjaśnia, że dotyczy to zwłaszcza osób:
  • którym w trakcie roku płatnik (np. pracodawca) nie stosował ulgi dla pracujących seniorów,
  • którym PIT-0 dla seniora przysługuje tylko za część roku podatkowego, a płatnik w związku z brakiem złożonego oświadczenia nie uwzględnił tego w przekazanej informacji PIT-11,
  • które osiągnęły wiek uprawniający do skorzystania z ulgi i początkowo pracowały, nie pobierając emerytury (przychód zwolniony z PIT na podstawie ulgi dla pracującego seniora), a następnie zaczęły pobierać emeryturę i ponownie podjęły pracę (przychód objęty PIT).
U tych ostatnich osób ulgą są objęte wyłącznie należności za pracę uzyskaną w miesiącach przed jednoczesnym pobieraniem emerytury (renty rodzinnej) – podkreśla resort.
Wszyscy wymienieni powinny więc sprawdzić i ewentualnie zmienić przygotowane zeznanie – wynika z komunikatu MF. ©℗