Od 1 stycznia 2024 r. dostawcy usług płatniczych, czyli m.in. banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, będą musieli prowadzić kwartalne ewidencje, w których znajdą się najważniejsze informacje o odbiorcach transgranicznych przelewów.

Od 1 stycznia 2024 r. dostawcy usług płatniczych, czyli m.in. banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, będą musieli prowadzić kwartalne ewidencje, w których znajdą się najważniejsze informacje o odbiorcach transgranicznych przelewów.
Tak wynika z projektu nowelizacji ustawy o VAT oraz ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, który został już przyjęty przez rząd, a teraz trafi do Sejmu. Nowe przepisy mają pomóc fiskusowi w zwalczaniu podatkowych oszustw w międzynarodowym handlu elektronicznym.
O założeniach tego projektu pisaliśmy już m.in. w artykule „Internetowy handel za półtora roku trafi pod nadzór fiskusa” (DGP nr 152/2022). Przypomnijmy, że w ten sposób mają zostać wdrożone do polskiego prawa unijna dyrektywa 2020/284 oraz najważniejsze przepisy ściśle z nią powiązanego rozporządzenia Rady (UE) 2020/283.
Zakładają one powstanie centralnego elektronicznego systemu informacji o płatnościach (ang. Central Electronic System of Payment Information – CESOP). Będzie to unijna baza, do której od 2024 r. będą trafiać z poszczególnych państw unijnych najważniejsze informacje o odbiorcach transgranicznych przelewów i o transgranicznych transakcjach płatniczych.
Dostęp do danych zgromadzonych w CESOP będą mieli wyłącznie urzędnicy Eurofisc, czyli unijnej sieci współpracy w dziedzinie VAT.
W tym celu przyjęty przez rząd projekt przewiduje nowe obowiązki dla dostawców usług płatniczych w rozumieniu art. 4 ust. 2 pkt 1–6 i 9–11 ustawy o usługach płatniczych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2360 ze zm.). Chodzi np. o: banki krajowe i oddziały banków zagranicznych, instytucje kredytowe i płatnicze, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe.
Gdy dostawca usług płatniczych zauważy, że do takiego samego zagranicznego podmiotu trafi w ciągu kwartału więcej niż 25 przelewów, to będzie musiał prowadzić ewidencję danych o odbiorcach płatności i o realizowanych transakcjach.
Gromadzone dane będą dotyczyć zarówno przedsiębiorców, jak i osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Będą one udostępniane szefowi Krajowej Administracji Skarbowej, a ten będzie je następnie przekazywał do unijnej bazy CESOP.
Jeśli polski dostawca usług płatniczych prowadzi działalność w innym państwie UE, to będzie musiał przekazać te dane bezpośrednio również zagranicznemu fiskusowi.
Dostawcy usług płatniczych będą przechowywać zebrane dane przez trzy lata. ©℗
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o VAT i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej – przyjęty przez rząd