Zmiany te przewiduje opublikowany właśnie projekt nowelizacji ustawy o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi, prawa energetycznego, ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
Zasadniczo ma on wejść w życie 12 miesięcy po publikacji w Dzienniku Ustaw, ale przepisy dotyczące Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych (CEWA) będą obowiązywać od 1 lutego 2024 r., gdy w życie wejdzie obowiązek prowadzenia ewidencji i dokumentacji akcyzowych w jednolitym formacie XML.