Przychód spółdzielni mieszkaniowej z najmu piwnic oraz pomieszczeń po zlikwidowanych zsypach na cele związane z działalnością gospodarczą najemcy jest opodatkowany – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.
Spółdzielnia, która o to spytała, sądziła, że przychód ten jest zwolniony z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT. W przepisie tym mowa jest o przychodach z gospodarki zasobami mieszkaniowymi w części, w jakiej zostały one przeznaczone na cele związane z utrzymaniem tych zasobów.