Parlamentarzyści nie płacą PIT od pieniędzy wypłacanych im, aby sfinansować wydatki związane z wykonywaniem mandatu (tzw. diety). Wolne od podatku jest także szereg innych przysługujących im świadczeń.

Wynika to z ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz z ustawy o PIT.

Podstawowym dochodem posła jest tzw. uposażenie poselskie, które wynosi obecnie 9892,30 zł brutto (może być podwyższone o dodatki np. z tytułu pełnienia funkcji przewodniczącego komisji sejmowej).

Dodatkowo parlamentarzysta otrzymuje co miesiąc tzw. dietę czyli zwrot kosztów poniesionych w związku z wykonywaniem mandatu na terytorium kraju. Jej wysokość to 25 proc. uposażenia miesięcznego (2473, 073 zł brutto). Jednak dieta zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora jest wolna od PIT do wysokości do których takie zwolnienie przysługuje innym dietom otrzymywanym w związku z pełnienieniem obowiązków obywatelskich. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o PIT jest to 2280 zł miesięcznie, co rocznie daje 27 360 zł. Dieta poselska nie może też być zajęta w drodze egzekucji.

To nie wszystkie preferencje. Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 104 ustawy o PIT wolne od podatku są także świadczenia pieniężne i rzeczowe otrzymane przez posłów lub senatorów na podstawie art. 23 ust. 3, art. 43 ust. 1, art. 44 ust. 1 i 2 oraz art. 46 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Chodzi m.in. o ryczałt na pokrycie kosztów funkcjonowania biura parlamentarzysty. Jego wysokość to 12 150 zł miesięcznie (przy czym poseł z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności, może wystąpić do Marszałka Sejmu z wnioskiem o podwyższeniem kwoty o nie więcej niż jej połowę).

Wolne od podatku są bezpłatne przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego oraz przeloty w krajowym przewozie lotniczym, a także bezpłatne przejazdy środkami publicznej komunikacji miejskiej.

Dodatkowo parlamentarzysta nie zapłaci PIT także od wartości otrzymanych bezpłatnie druków sejmowych lub senackich oraz kopert przeznaczonych do prowadzenia korespondencji związanej z wykonywaniem mandatu. Wolna od daniny jest także pomoc w wykonywaniu mandatu udzielana przez Prezydium Sejmu i Senatu (m.in. udostępnienie opracowań specjalistycznych, literatury i ekspertyz).