Obowiązek ten dotyczy nie tylko płatników, lecz także tych podmiotów, które w formularzu PIT-11 wypełniają część informacyjną, tj. blok F („Informacja o wysokości przychodów, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy”). Przypomnieć należy, że ta część jest wypełniana przez podmioty, które w odniesieniu do świadczeń przekazanych osobom fizycznym nie pełnią funkcji płatnika, a jedynie przekazują informacje o przychodach z tzw. innego źródła. Już od kilku lat ta część PIT-11 służy bowiem do realizacji obowiązków informacyjnych, zastępując tym samym uprzednio składany PIT-8C (przy czym obecnie PIT-8C również funkcjonuje, ale ma inne przeznaczenie). Warto dodać, że możliwa jest sytuacja, w której ten sam podmiot dla części przekazywanych świadczeń jest płatnikiem, a dla części tylko informatorem organu.
Uwaga! PIT-11 jako informację o przychodach z innych źródeł składają podmioty niebędące dla takich przychodów płatnikami, które przekazują wypłaty lub świadczenia stanowiące dla osoby fizycznej takie przychody. Obowiązek informacyjny w tym zakresie spoczywa na osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, osobach prawnych i ich jednostkach organizacyjnych, jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, a także na rolnikach, którzy dokonują wypłaty wynagrodzenia z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach.