Płatnik nie może wystąpić o stwierdzenie nadpłaty, jeśli pobrał od zagranicznego twórcy zawyżoną stawkę podatku u źródła. Może się o to starać tylko podatnik, czyli w tym wypadku twórca – stwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytał o to teatr, który w sierpniu 2022 r. zawarł umowę o dzieło ze scenografką będącą rezydentem podatkowym Meksyku. Z końcem tego samego miesiąca wypłacił jej honorarium za przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu scenografii.
Jako płatnik pomniejszył honorarium o podatek u źródła, wynoszący 20 proc. kwoty wskazanej w umowie, i wpłacił go na konto urzędu skarbowego. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT podatek od uzyskanych przez nierezydenta przychodów z praw autorskich wynosi 20 proc. przychodu, z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
Artykuł 12 polsko-meksykańskiej umowy przewiduje, że należności wynikające z praw autorskich mieszczą się w pojęciu należności licencyjnych, a wysokość podatku od nich nie może przekroczyć 10 proc.
Płatnik może jednak zastosować stawkę wynikającą z umowy, pod warunkiem że podatnik udokumentuje swoje miejsca zamieszkania certyfikatem rezydencji. W tej sprawie teatr nie mógł przyjąć niższej stawki, bo scenografka nie przedstawiła na dzień wypłaty swojego certyfikatu rezydencji. Zrobiła to dopiero w październiku 2022 r. Meksykańska administracja podatkowa potwierdziła, że w okresie od 15 sierpnia 2022 r. do 10 października 2022 r. kobieta była rezydentem podatkowym Meksyku.
Płatnik i inkasent mogą złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty tylko, jeżeli podatek nie został pobrany od podatnika.
Teatr spytał więc dyrektora KIS, czy w tej sytuacji może skorygować podatek u źródła do 10 proc., czyli do wysokości wskazanej w polsko-meksykańskiej umowie. Wyjaśnił, że chciałby wystąpić o stwierdzenie nadpłaty, aby następnie przekazać ją twórcy.
Dyrektor KIS stwierdził jednak, że to niemożliwe. Wyjaśnił, że wprawdzie prawo do złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty przysługuje podatnikom, płatnikom i inkasentom, ale płatnik i inkasent mogą to zrobić tylko, jeżeli podatek nie został pobrany od podatnika. Płatnik może więc złożyć wniosek o stwierdzenie nadpłaty tylko w sytuacjach powodujących uszczerbek w jego majątku, gdy np. wskutek własnych błędów zadeklarował oraz wpłacił podatek z własnych środków w wysokości większej od należnej albo większej od pobranej – tłumaczył fiskus.
W tej sprawie – jak stwierdził – nie miało to miejsca, bo wpłacony do urzędu skarbowego podatek nie został pobrany ze środków teatru.
Wniosek o stwierdzenie nadpłaty może złożyć tylko twórca, zgodnie z art. 75 par. 2 ordynacji, ponieważ to z jego środków został pobrany podatek – podsumował organ. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 29 grudnia 2022 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.1025.2022.1.JK2