Otrzymane przez wspólników świadczenie wynikające z obniżenia kapitału zakładowego nie stanowi ukrytych zysków - potwierdził Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach.

Spór dotyczył spółki, która od 2022 r. stosuje ryczałt od dochodów spółek (tzw. estoński CIT). Jej kapitał zakładowy wynosi 500 tys. zł. Zamierza go jednak obniżyć poprzez zmniejszenie wartości udziałów. Nastąpi to poprzez dobrowolne umorzenie części udziałów. Spółka chciała się upewnić, że kwota przekazana wspólnikom z tytułu obniżenia kapitału zakładowego nie będzie stanowiła ukrytych zysków w rozumieniu art. 28m ustawy o CIT. W przeciwnym razie musiałaby zapłacić od nich estoński CIT.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził jednak, że będą to ukryte zyski (interpretacja z 29 czerwca 2022 r., sygn. 0111-KDIB1-3.4010.217.2022.1.IM). Przypomniał, że zgodnie z art. 28m ust. 3 ustawy o CIT za ukryty zysk uznaje się każde świadczenie, którego beneficjentem, bezpośrednio lub pośrednio, jest wspólnik lub inny podmiot powiązany, a które jest wykonane w związku z prawem do udziału w zysku.
Wyjaśnił, że ukryty zysk powstaje m.in. wtedy, gdy podatnik (spółka), dokonując czynności prawnej (jednej lub wielu), osiąga taki sam efekt ekonomiczny, jaki osiągnąłby poprzez wypłatę zysku w formie dywidendy. Tak właśnie jest, gdy wspólnicy otrzymują świadczenie wynikające z obniżenia kapitału zakładowego spółki poprzez zmniejszenie wartości nominalnej udziałów - stwierdził dyrektor KIS,
Innego zdania był WSA w Gliwicach. Zwrócił uwagę na to, że zgodnie z art. 28m ust. 3 ust. 5 ustawy o CIT ukrytym zyskiem są m.in. wypłacone z zysku wynagrodzenia z tytułu umorzenia udziału (akcji), ze zmniejszenia wartości udziału (akcji), z wystąpienia wspólnika ze spółki, ze zmniejszenia udziału kapitałowego wspólnika w spółce.
Przepis ten jednak - jak podkreślił sąd - należy czytać wraz z pierwszym zdaniem art.28m ust. 3. W tym wypadku nie da się - zdaniem WSA - zastosować tych regulacji, ponieważ świadczenia zostaną wypłacone ze środków, które zostały wpłacone przez wspólników. Nie można ich zatem uznać za ukryte zyski - orzekł gliwicki sąd.
Wyrok jest nieprawomocny. ©℗
OPINIA
Ustawodawca pomieszał proste pojęcia
ikona lupy />
Bartosz Mazur doradca podatkowy i partner w Gekko Taxens / nieznane
Niestety regulacja dotycząca umorzenia udziałów nie jest tak jasna jak w przypadku dywidend. Jest oczywiste, że przedmiotem opodatkowania estońskim CIT mogą być tylko dywidendy z zysków powstałych w okresie stosowania ryczałtu od dochodów spółek. Z niezrozumiałych względów w ustawie nie tylko zakwalifikowano umorzenie udziałów jako ukryte zyski (choć przecież nie jest to niewidoczna operacja), lecz także - co ważniejsze - nie wskazano, że ukrytym zyskiem jest tylko umorzenie z zysku z okresu opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek.
Mimo tych wątpliwości wyrok WSA w Gliwicach jest w pełni słuszny. Umorzenie udziałów z zysku jest formą jego wypłaty i z systemowego punktu widzenia nie ma uzasadnienia opodatkowanie estońskim CIT tych zysków, które powstały przed okresem stosowania ryczałtu. Trudno winić jednak dyrektora KIS - wina leży głównie po stronie ustawodawcy, który pomieszał proste pojęcia.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Gliwicach z 27 grudnia 2022 r., sygn. akt I SA/GL 1122/22 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia