Jeżeli nagrodę może otrzymać wyłącznie zatrudniony, to jest ona profitem ze stosunku pracy – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny
To oznacza, że mają do niego zastosowanie ogólne reguły opodatkowania, a nie 10-proc. zryczałtowana stawka podatku – wyjaśnił sąd.
Reklama
NSA nie przesądził, czy laureaci konkursu organizowanego przez pracodawcę muszą płacić PIT, gdy rywalizują w dziedzinach: nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a wartość nagród nie przekracza 760 zł. To rozstrzygnie izba skarbowa, do której sprawa wróciła.

Reklama
Chodziło o bank, który zamierzał zintegrować pracowników, organizując dla nich konkursy. Pracodawcy nie chodziło o ocenę umiejętności pracowniczych. Chciał jedynie wyłonić i nagrodzić laureatów za najlepszy przepis na danie kulinarne do pracy i na piknik. Planował również konkursy sportowe i artystyczne.
Bank uważał, że skoro zatrudnieni przez niego pracownicy mają rywalizować w dziedzinach niezwiązanych ze swoimi codziennymi obowiązkami zawodowymi, to nagrody nie będą dla nich przychodem ze stosunku pracy. Uważał, że wygrane, np. w konkursach kulinarnych, powinny być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT. A w przypadku zawodów sportowych, gdy wartość nagród będzie niższa niż 760 zł, laureaci będą korzystać ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68 tej ustawy. Inaczej byłoby, gdyby konkurs miał wyłonić najlepszego sprzedawcę kredytów czy lokat – wtedy miałby ścisły związek z pracą i byłby przychodem ze stosunku pracy – twierdził bank.
Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie uznał jednak, że każda wygrana w konkursie zorganizowanym przez pracodawcę jest takim przychodem. Zwrócił uwagę na to, że bank organizuje konkurs adresowany wyłącznie do swoich pracowników. Gdyby nie wiążący ich stosunek pracy, to w ogóle nie mogliby wziąć w nim udziału. Dyrektor izby zwrócił też uwagę na pracownicze cele konkursu – podtrzymanie więzi oraz wzmocnienie pozytywnego wizerunku pracodawcy.
Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie był innego zdania. Orzekł, że konkurs zorganizowany dla pracowników może być opodatkowany 10-proc. ryczałtem. Zdaniem sądu gdyby ustawodawca chciał wykluczyć taką możliwość, to w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT napisałby, że przepis nie dotyczy konkursów adresowanych wyłącznie do pracowników organizatora konkursu. Skoro takiego warunku nie ma, to nie ma też przeciwwskazań do ryczałtu, tym bardziej że udział w konkursie jest dobrowolny, a nagrody są przyznawane za umiejętności niezwiązane z pracą – orzekł WSA. Zwrócił również uwagę na to, że izba w ogóle nie odniosła się do możliwości skorzystania przez pracowników ze zwolnienia przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68.
Naczelny Sąd Administracyjny nie zgodził się z wyrokiem WSA. Orzekł, że pracownicy banku nie mogą skorzystać z 10-proc. zryczałtowanej stawki podatku. Wyjaśnił, że w orzecznictwie NSA jest w tej kwestii jednolite stanowisko. Wynika z niego, że o zakwalifikowaniu przychodu ze stosunku pracy decyduje to, czy świadczenie może otrzymać wyłącznie pracownik, czy także inna osoba, niezwiązana stosunkiem pracy.
Sąd wskazał także, że o związku przychodów z pracą decydują również cele konkursu – wzmocnienie więzi pracowniczych oraz pozytywnego wizerunku pracodawcy.
ORZECZNICTWO
Wyrok NSA z 27 marca 2015 r., sygn. akt II FSK 1695/14.