Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej chce, aby to Sąd UE wydawał wyroki w sprawach dotyczących VAT, akcyzy, cła, klasyfikacji towarowej towarów, odszkodowań i pomocy dla pasażerów oraz systemu ETS. Złożył już oficjalny wniosek o przyjęcie rozporządzenia, które wprowadzi w życie takie zmiany.

Zgodnie z art. 281 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wymaga to uchwalenia rozporządzenia w ramach zwykłej procedury ustawodawczej przez Parlament Europejski oraz jednomyślnie przez Radę UE.
TSUE uzasadnia swój wniosek tym, że w latach 2017–2022 nastąpił duży wzrost liczby trafiających do niego pytań prejudycjalnych. Uważa, że przynajmniej część z nich mógłby rozpatrywać Sąd UE, który – jak przekonuje – stał się bardziej wyspecjalizowany i gotowy do przyjęcia nowych obowiązków. Od lipca ubiegłego roku w Sądzie UE zasiada 54 sędziów (po dwóch na każdy kraj członkowski), którzy są wystarczająco kompetentni, aby przejąć część spraw obecnie rozpatrywanych przez TSUE – wskazuje trybunał.
Szczególnie pracochłonne są pytania prejudycjalne dotyczące VAT, akcyzy, cła i klasyfikacji taryfowej towarów, odszkodowań i pomocy zapewnianej pasażerom oraz Europejskiego Systemu Handlu Emisjami. W latach 2017–2022 do TSUE trafiło 631 podobnych spraw. To ponad 20 proc. wszystkich pytań prejudycjalnych zadanych w tym okresie.
Po zmianach pytania prejudycjalne nadal miałyby trafiać do TSUE. Ten weryfikowałby ich treść i gdyby okazało się, że dotyczą one np. rozliczeń VAT, przekazywałby dokumenty do odpowiedniej izby działającej w ramach Sądu UE. Byliby też wyznaczani rzecznicy generalni Sądu UE, którzy opiniowaliby treść przyszłego rozstrzygnięcia. Sędziowie nie byliby związani treścią takiej opinii.
Wniosek TSUE przewiduje też zmiany w art. 58a statutu trybunału, których celem jest ograniczenie liczby odwołań od rozstrzygnięć Sądu UE, które trafiają do unijnego trybunału.
Zmieniona treść regulaminu TSUE miałaby obowiązywać od pierwszego dnia następnego miesiąca po publikacji rozporządzenia w Dzienniku Urzędowym UE. W sprawach, które nie zostały jeszcze rozstrzygnięte w dniu wejścia w życie zmian, wyrok miałby wydawać jeszcze TSUE. Następne wyroki byłyby już kompetencją Sądu UE. ©℗