Jej wysokość jest ograniczona. Można wykazać 90 procent ceny zakupu, ale nie więcej niż 700 zł. Wtedy przysługuje odliczenie od podatku należnego lub zwrot na rachunek bankowy.
Cykl: Kasy rejestrujące (cz. 6)
Coraz więcej podatników zobowiązanych jest do ewidencjonowania sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych za pomocą kas rejestrujących. Podatnicy rozpoczynający realizację tego obowiązku mogą korzystać z ulgi na zakup kas. Jednak przed wskazaniem wysokości ulgi oraz warunków korzystania z niej warto przypomnieć, że prawo do ulgi dotyczy wyłącznie tych kas rejestrujących, które zostały zgłoszone na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Późniejsze nabywanie kas rejestrujących (zarówno nabywanie kolejnych kas rejestrujących, jak i nabywanie ich w celu zastąpienia nimi kas dotychczas używanych) nie pozwala, co do zasady, na korzystanie z ulgi na zakup kas. Jak czytamy w wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 21 stycznia 2009 r. (sygn. akt I SA/Wr 1232/08), „tylko w stosunku do tej liczby zgłoszonych kas przez podatnika przed powstaniem u niego, zgodnie z przepisami prawa, obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego w obowiązującym terminie, przysługuje mu prawo do odliczenia od tego podatku kwot wydatkowanych na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień powstania tego obowiązku, będący jednocześnie dniem rozpoczęcia ewidencjonowania. (...) zastosowanie ulgi z tytułu nabycia kas, przy zakupie w okresie późniejszym każdej następnej kasy rejestrującej, może mieć miejsce tylko wtedy, gdy kasy te wynikają ze złożonego naczelnikowi urzędu skarbowego zgłoszenia o liczbie kas i miejscu ich używania, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania”. Dlatego też, przykładowo, ulga na zakup kas nie przysługuje w przypadku otwierania nowych placówek handlowych (zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora IS w Poznaniu z 18 czerwca 2010 r. – nr ILPP2/443-526/10-2/EWW) czy rozszerzenia działalności gospodarczej przez podatnika stosującego już kasy rejestrujące (zob. przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 26 lutego 2013 r. – sygn. akt I FSK 494/12).
PRZYKŁAD 1
Nowy sklep
W 2014 r. podatnik otworzył sklep i skorzystał z ulgi na zakup kasy rejestrującej. Na początku 2015 r. podatnik otworzył kolejny sklep. W związku z zakupem kasy rejestrującej do nowego sklepu podatnik nie może skorzystać z ulgi na zakup kas.
Wyjątek od powyższej zasady ma miejsce w przypadkach, gdy podatnik najpierw staje się zobowiązany (mimo zwolnienia) do ewidencjonowania niektórych czynności przy wykorzystaniu kas rejestrujących (chodzi w czynności podlegające bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania, wymienione w par. 4 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania), a następnie staje się zobowiązany do ewidencjonowania całej sprzedaży realizowanej na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Z orzecznictwa sądów administracyjnych wynika, że w takich przypadkach możliwe jest dwukrotne skorzystanie z ulgi na zakup kas. Orzekły tak, przykładowo, Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 23 lipca 2009 r. (sygn. akt I FSK 1910/08), Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie z wyroku z 7 grudnia 2011 r. (sygn. akt I SA/Kr 1692/11) czy Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 26 lutego 2013 r. (sygn. akt I FSK 494/12). W pierwszym ze wskazanych wyroków czytamy, że „ze sformułowania przepisu art. 111 ust. 4 ustawy nie wynika, że chodzi o pierwsze jakie wystąpi rozpoczęcie ewidencjonowania przy użyciu kas, ale dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania, który ma miejsce zarówno, gdy podmiot jest obowiązany, mimo zwolnienia, ewidencjonować pewne czynności przy użyciu kas fiskalnych, jak i wtedy, gdy w związku z upływem terminu zwolnienia określonego w przepisach ma obowiązek całość sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych ewidencjonować za pomocą tych kas”.
PRZYKŁAD 2
Utrata prawa
Podatnik prowadzi sprzedaż głównie na rzecz firm. Zdarzało mu się jednak w przeszłości sprzedawać używany sprzęt radiowy, telewizyjny i fotograficzny, w związku z czym był zobowiązany do zakupu kasy rejestrującej. W związku z jej zakupem podatnik skorzystał w 2013 r. z ulgi na zakup kas.
W lipcu 2015 r. podatnik zamierza rozszerzyć sprzedaż na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Podatnik utraci w związku z tym prawo do zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania, o którym mowa w par. 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Jeżeli w związku z utratą tego zwolnienia zdecyduje się na zakup kolejnych kas rejestrujących, będzie mógł ponownie skorzystać z ulgi na ich zakup.
Ograniczona wysokość
Wysokość ulgi na zakup kas jest ograniczona. Podatnicy korzystający z tej ulgi mogą odliczyć lub uzyskać zwrot kwoty wydatkowanej na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 90 proc. jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 700 zł (art. 111 ust. 4 i art. 111 ust. 5 w zw. z art. 111 ust. 4 ustawy o VAT).
Zwrócić należy uwagę, że kwota ulgi na zakup kas ustalana jest na podstawie ceny netto nabytych kas rejestrujących. Kwota podatku zapłacona przy nabyciu kas rejestrujących uprawniających do ulgi na zakup kas rozliczana jest na zasadach ogólnych, a więc:
1) może zostać odliczona (pomniejszyć podatek należny) w całości - w przypadku podatników nabywających kasy rejestrujące wyłącznie do ewidencjonowania sprzedaży opodatkowanej,
2) może zostać odliczona w części - w przypadku podatników nabywających kasy rejestrujące zarówno do ewidencjonowania sprzedaży opodatkowanej, jak i zwolnionej,
3) nie może zostać odliczona - w przypadku podatników nabywających kasy rejestrujące wyłącznie do ewidencjonowania sprzedaży zwolnionej od podatku.
PRZYKŁAD 3
Sprzedaż przez internet
Podatnik zamierza 1 lipca 2015 r. rozpocząć działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży przez internet artykułów elektronicznych, w tym podlegającego obowiązkowi bezwzględnego ewidencjonowania sprzętu radiowego, telewizyjnego oraz fotograficznego. Podatnik nie zamierza korzystać ze zwolnienia podmiotowego, a więc zarejestruje się jako czynny podatnik VAT. Załóżmy, że kupi kasę rejestrującą za 750 zł netto (922,50 zł brutto). W tej sytuacji kwota ulgi na zakup kas wyniesie 675 zł. Niezależnie od możliwości skorzystania z ulgi na zakup kasy podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o podatek VAT z tytułu tego zakupu, tj. 172,50 zł.
PRZYKŁAD 4
Usługi medyczne
Podatnik (lekarz) świadczący usługi medyczne zwolnione z VAT rozpoczął 1 marca 2015 r. ewidencjonowanie świadczenia tych usług za pomocą kasy rejestrującej. Wcześniej podatnik ten nabył kasę rejestrującą za 1200 zł netto (1476 zł brutto). W tej sytuacji kwota ulgi na zakup kas wyniesie 700 zł (1200 zł x 90 proc. = 1080 zł. Jest to kwota większa niż 700 zł, a więc kwota ulgi na zakup kas z tytułu zakupu powyższej kasy wyniesie maksymalną kwotę, czyli 700 zł. Pozostałej kwoty (tj. 500 zł netto oraz 276 zł podatku VAT) podatnik nie może w żaden sposób rozliczyć na gruncie VAT.
Czynni podatnicy VAT
Podatnicy korzystający z ulgi na zakup kas najczęściej są czynnymi podatnikami VAT. Podatnicy tacy z ulgi na zakup kas korzystają, co do zasady, odliczając kwotę ulgi od podatku należnego (art. 111 ust. 4 ustawy o VAT). Odliczenia takie są możliwe, jeżeli łącznie spełnione są trzy warunki (określone w par. 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas). [ramka]
Zgłoszenie liczby i miejsca używania
Pierwszym warunkiem korzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących przez czynnych podatników VAT jest złożenie przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania (zob. par. 2 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas). Wzór tego zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. poz. 363).
Szczególna sytuacja ma miejsce w przypadku podatników, którzy zamierzają stosować do ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego jedną kasę rejestrującą. W ich sytuacji zgłoszenie powyższe może być dokonane na formularzu zgłoszenia o miejscu instalacji kasy rejestrującej (zgłoszenie to stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących).
PRZYKŁAD 5
Obowiązki
Podatnik 22 kwietnia 2015 r. zamierza rozpocząć ewidencjonowanie przy wykorzystaniu tylko jednej kasy. Podatnik ten w celu skorzystania z ulgi na zakup kas powinien najpóźniej 21 kwietnia 2015 r.:
1) złożyć we właściwym dla siebie urzędzie skarbowym zgłoszenie o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania, lub
2) zgłosić miejsce instalacji kasy rejestrującej.
Dodać przy tym należy, że poza powyższym przypadkiem terminowe zgłoszenie miejsca instalacji kas rejestrujących nie ma znaczenia z punktu widzenia możliwości korzystania z ulgi na zakup kas. Potwierdzają to organy podatkowe w udzielanych wyjaśnieniach, czego przykładem może być interpretacja indywidualna dyrektora IS w Łodzi z 19 marca 2014 r. (nr IPTPP4/443-5/14-2/BM). Czytamy w niej, że „aby nabyć prawo do zwrotu części kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrującej, nie ma obowiązku złożenia w terminie 7 dni od daty fiskalizacji kasy zawiadomienia o miejscu instalacji kasy rejestrującej”.
Terminowe rozpoczęcie
Drugim warunkiem korzystania z ulgi na zakup kas przez czynnych podatników VAT jest rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem ministra finansów. Odnośnie do tego warunku wyjaśnić należy, że terminem rozpoczęcia ewidencjonowania jest moment, w którym podatnik nieobowiązany dotychczas do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kas rejestrujących, dokona pierwszej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej lub rolnika ryczałtowego, która nie jest objęta zwolnieniem z obowiązku ewidencjonowania. W przypadku podatników obowiązanych do stosowania kas rejestrujących ze względu na utratę prawa do zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania (np. ze względu na przekroczenie limitu obrotów) dniem tym niekoniecznie jest dzień utraty prawa do zwolnienia.
PRZYKŁAD 6
Działalność sezonowa
W grudniu 2014 r. kwota obrotu realizowanego na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych przekroczyła u podatnika 20 000 zł. Spowodowało to, że 1 marca 2015 r. podatnik przestał korzystać ze zwolnienia podmiotowego z obowiązku ewidencjonowania. Podatnik prowadzi działalność sezonową i pierwsza sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (lub rolnika ryczałtowego) wystąpi u niego dopiero na początku listopada 2015 r. W tej sytuacji terminem rozpoczęcia ewidencjonowania dla podatnika nie był dzień 1 marca 2015 r. (dzień utraty prawa do zwolnienia), lecz będzie nim ten dzień listopada, w którym dokona on pierwszej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej (lub rolnika ryczałtowego).
Dodać również należy, że w przypadku podatników rozpoczynających w danym roku ewidencjonowanie przy wykorzystaniu dwóch lub więcej kas istnieje możliwość stopniowego wprowadzania tych kas do użytku (zob. par. 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania). Podatnikom korzystającym z tej możliwości termin rozpoczęcia ewidencjonowania w stosunku do obrotu, który ma być ewidencjonowany przy wykorzystaniu nieuruchomionych jeszcze kas, ulega przedłużeniu (zob. par. 6 ust. 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania). Powoduje to, że rozpoczęcie ewidencjonowania za pomocą części kas w terminach wynikających z par. 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania stanowi rozpoczęcie ewidencjonowania w obowiązującym podatnika terminie (a więc pozwala na skorzystanie z ulgi na zakup kas również w stosunku do kas wprowadzanych do użytku w drugim czy trzecim etapie).
PRZYKŁAD 7
Kolejne etapy
We wrześniu 2014 r. spółka świadczyła na rzecz osób prywatnych niemal wyłącznie zwolnione przedmiotowo z obowiązku ewidencjonowania usługi finansowe. Zmieniła częściowo profil prowadzonej działalności, a w konsekwencji udział procentowy obrotu w spółce na koniec 2014 r. był niższy niż 80 proc. Spowodowało to, że 1 marca 2015 r. spółka przestała być podmiotowo zwolniona z obowiązku ewidencjonowania ze względu na udział sprzedaży zwolnionej przedmiotowo w sprzedaży na rzecz osób prywatnych ogółem.
Spółka posiada osiem punktów handlowych, w związku z czym pod koniec lutego 2015 r. zgłosiła naczelnikowi urzędu skarbowego, że będzie ewidencjonowała sprzedaż za pomocą 8 kas (po jednej w każdym punkcie). W świetle par. 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania spółka mogła w marcu rozpocząć ewidencjonowanie przy zastosowaniu tylko dwóch kas (spółka zgłosiła do urzędu 8 kas, zatem 1/5 tej liczby to 1,6, czyli po zaokrągleniu w górę otrzymujemy 2), zaś w kolejnych miesiącach (z początkiem kwietnia, maja i czerwca) rozpoczynać ewidencjonowanie przy zastosowaniu dwóch kolejnych kas. Jeżeli spółka spełni te warunki, będzie mogła skorzystać z ulgi na zakup wszystkich ośmiu kas rejestrujących.
Powyższe nie oznacza, że podatnicy nie mogą korzystać z ulgi na zakup kas rejestrujących w stosunku do kas, których - przynajmniej na początku - nie zamierzają używać (np. rezerwowych kas rejestrujących czy kas rejestrujących kupowanych na zapas). Jeżeli kasy takie zostaną zgłoszone przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, część wydatków na ich nabycie może zostać odliczona w ramach ulgi na zakup kas (zob. interpretację indywidualną dyrektora IS w Bydgoszczy z 31 października 2007 r. – nr ITPP1/443-144/07/PS).
PRZYKŁAD 8
Mniejsza liczba
Podatnik rozpoczął 10 marca 2015 r. prowadzenie działalności gospodarczej. Ze względu na przewidywaną kwotę obrotu na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych znacznie przekraczającą limit wynikający z par. 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania, podatnik od początku (od pierwszej sprzedaży na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej oraz rolnika ryczałtowego) obowiązany jest ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy rejestrującej. Podatnik kupił i zgłosił 6 marca 2015 r. dwie kasy rejestrujące, jednak do ewidencjonowania sprzedaży wykorzystuje od 10 marca 2015 r. tylko jedną z nich (druga nabyta kasa rejestrująca jest kasą rezerwową). Mimo to podatnik uprawniony jest do odliczenia w ramach ulgi na zakup kas części wydatków na nabycie obu kas rejestrujących.
Zapłata całej należności
Trzecim warunkiem korzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących jest posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą. Odnośnie do tego warunku wyjaśnić należy, że nie jest konieczne, aby należność ta została zapłacona z własnych środków podatnika. Korzystanie z ulgi na zakup kas jest możliwe również w przypadkach, gdy wydatki na zakup kas poniesione zostały ze środków otrzymanych przez podatnika, np. w ramach dotacji. Potwierdzają to organy podatkowe, np. dyrektor IS w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 30 kwietnia 2010 r. (nr ILPP1/443-135/10-6/AI). Czytamy w niej, że „Wnioskodawczyni ma prawo do odliczenia od podatku należnego (w ramach obowiązującego limitu) kwotę wydatkowaną na zakup kasy rejestrującej sfinansowanej ze środków otrzymanych z Powiatowego Urzędu Pracy”.
PRZYKŁAD 9
Środki z urzędu
Podatnik (były bezrobotny) otrzymał z urzędu pracy środki na podjęcie działalności gospodarczej, z których m.in. sfinansował zakup kasy rejestrującej. Nie ma w tej sytuacji przeszkód, aby skorzystał z ulgi na zakup tej kasy.
Kiedy odliczenie
Podatnicy VAT czynni, którzy spełnili łącznie trzy warunki skorzystania z ulgi na zakup kas, mogą odliczyć od podatku należnego przysługującą im kwotę ulgi. Zgodnie z par. 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas, odliczenie to może być dokonane w deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usług za okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, lub za okresy następujące po tym okresie rozliczeniowym. Odliczenie dokonywane jest przez wykazanie kwoty ulgi w poz. 46 deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D.
Zwrócić przy tym należy uwagę, że najczęściej okres rozliczeniowy, w którym rozpoczęto ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego, następuje później niż okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał fakturę dokumentującą zakup kasy. Powoduje to, że prawo do ulgi na zakup kas powstaje z reguły później niż prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury dokumentującej zakup kasy.
PRZYKŁAD 10
Doradca
Od 1 marca 2015 r. doradca podatkowy obowiązany jest ewidencjonować świadczone na rzecz osób prywatnych usługi. Ponieważ spodziewał się, że pierwsza niekorzystająca ze zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaż na rzecz osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej nastąpi u niego już 1 marca, kasę rejestrującą kupił 20 lutego 2015 r. Razem z nabytą kasą podatnik otrzymał fakturę dokumentującą jej zakup. Ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej podatnik rozpoczął, tak jak podejrzewał, 1 marca 2015 r. W tej sytuacji:
1) prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu zakupu kasy powstało u podatnika w lutym 2015 r. (w miesiącu otrzymania faktury), a więc podatek naliczony z faktury dokumentującej zakup kasy podatnik mógł odliczyć już w ramach deklaracji VAT-7 za luty 2015 r.,
2) prawo do odliczenia ulgi na zakup kas powstało u podatnika w marcu 2015 r., a więc kwotę tej ulgi podatnik mógł odliczyć najwcześniej w deklaracji VAT-7 za marzec 2015 r.
Nie zawsze odliczenie kwoty ulgi na zakup kas jest w danym okresie rozliczeniowym możliwe, gdyż kwota takiego odliczenia nie może być wyższa od kwoty różnicy między kwotą podatku należnego a kwotą podatku naliczonego (zob. par. 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas). Jeżeli kwota podatku należnego nie jest wyższa od kwoty podatku naliczonego czynni podatnicy VAT mają wybór między:
1) rozliczeniem (pozostałej części lub całości) kwoty ulgi na zakup kas w deklaracjach VAT za kolejne okresy rozliczeniowe,
2) wykazaniem części ulgi na zakup kas do zwrotu na rachunek bankowy (służy do tego poz. 49 deklaracji VAT-7/VAT-7K oraz poz. 55 deklaracji VAT-7D).
Druga ze wskazanych możliwości jest limitowana. Jak wynika z par. 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas w danym okresie rozliczeniowym kwota zwrotu nie może przekroczyć równowartości:
1) 25 proc. kwoty odpowiadającej 90 proc. ceny zakupu kasy netto, nie więcej jednak niż 175 zł – jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy miesięczne, lub
2) 50 proc. kwoty odpowiadającej 90 proc. ceny zakupu kasy netto, nie więcej jednak niż 350 zł - jeżeli podatnik składa deklaracje za okresy kwartalne.
PRZYKŁAD 11
Deklaracja
Czynny podatnik VAT składający miesięczne deklaracje VAT-7 rozpoczął w marcu 2015 r. ewidencjonowanie sprzedaży za pomocą kas rejestrujących. Sprzedaż ta ewidencjonowana jest za pomocą dwóch kas, które zostały nabyte przez podatnika za kwotę 1200 zł netto/sztuka. W tej sytuacji podatnik uprawniony jest do odliczenia w ramach ulgi na zakup kas 1400 zł (2 x 700 zł).
Nadwyżka podatku należnego w deklaracji VAT-7 za marzec 2015 r. wyniosła 250 zł. W tej sytuacji podatnik w deklaracji VAT-7 za marzec mógł wykazać (i wykazał) 250 zł w poz. 56 deklaracji (w obecnie obowiązujących wzorach deklaracji VAT pozycji tej odpowiada pozycja 46), tj. odliczył tę kwotę od podatku należnego.
W kolejnej deklaracji VAT-7 za kwiecień 2015 r. u podatnika wystąpiła nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w kwocie 89 zł. W tej sytuacji podatnik w deklaracji VAT-7 za kwiecień 2015 r. mógł wykazać (i wykazał) kwotę 350 zł (2 x 175 zł) w poz. 49, tj. wykazał tę kwotę do zwrotu.
Załóżmy, że w deklaracji VAT-7 za maj 2015 r. ponownie wystąpi nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w kwocie 540 zł. W tej sytuacji podatnik w deklaracji VAT-7 za maj będzie mógł wykazać kwotę 540 zł w poz. 46, tj. odliczyć tę kwotę od podatku należnego.
Załóżmy następnie, że w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2015 r. znowu wystąpi u podatnika nadwyżka podatku naliczonego nad należnym w kwocie 67 zł. W tej sytuacji - zakładając, że podatnik odliczy w deklaracji VAT-7 za maj kwotę 540 zł - w deklaracji VAT-7 za czerwiec 2015 r. będzie mógł wykazać pozostałą kwotę ulgi na zakup kas, tj. 260 zł (1400 zł - 250 zł - 350 zł - 540 zł) do zwrotu (przez wykazanie tej kwoty w poz. 49 tej deklaracji).
Podatnicy niebędący czynnymi podatnikami
Z ulgi na zakup kas korzystać również mogą podatnicy niebędący czynnymi podatnikami VAT, tj. podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego oraz wykonujący wyłącznie czynności zwolnione przedmiotowo od podatku. W związku z tym, że u podatników takich nie występuje podatek należny (od którego mogłaby być odliczana ulga), kwota ulgi na zakup kas jest im zwracana na ich rachunek bankowy w banku mającym siedzibę na terytorium kraju lub na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której są członkiem, w terminie 25. dnia od daty złożenia wniosku (art. 111 ust. 5 ustawy o VAT).
Podatnicy tacy, oprócz spełnienia trzech warunków wskazanych powyżej (przewidzianych dla czynnych podatników VAT), muszą wystąpić z wnioskiem o zwrot do właściwego dla siebie naczelnika urzędu skarbowego (zob. par. 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas). Wniosek ten powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę podatnika, jego dane adresowe oraz numer identyfikacji podatkowej. Dodatkowo podatnicy świadczący usługi przewozów osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi we wniosku muszą również zamieścić informację o numerze licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką oraz numer rejestracyjny i boczny taksówki, w której zainstalowano kasę rejestrującą (zob. par. 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie ulgi na zakup kas).
Po spełnieniu warunków
Warunki korzystania z ulgi na zakup kas rejestrujących przez czynnych podatników VAT:
1) złożenie przez podatnika do właściwego naczelnika urzędu skarbowego, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego, pisemnego zgłoszenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania,
2) rozpoczęcie ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego nie później niż w obowiązujących terminach, przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te były objęte ważnym potwierdzeniem ministra finansów,
3) posiadanie przez podatnika dowodu zapłaty całej należności za kasę rejestrującą.
Wniosek z załącznikami
Podatnicy niebędący czynnymi podatnikami VAT w celu skorzystania z ulgi na zakup kas muszą wystąpić z wnioskiem o zwrot. Do wniosku takiego obowiązani są dołączyć:
1) dane określające imię i nazwisko albo nazwę podmiotu prowadzącego serwis kas, który dokonał fiskalizacji kasy rejestrującej,
2) oryginał faktury potwierdzającej zakup kasy rejestrującej wraz z dowodem zapłaty całej należności za kasę rejestrującą,
3) informację o numerze rachunku bankowego podatnika lub jego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, na który należy dokonać zwrotu,
4) dodatkowo podatnicy świadczący usługi przewozu osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi do wniosku muszą dołączyć fotokopię świadectwa przeprowadzonej legalizacji ponownej taksometru współpracującego z kasą o zastosowaniu specjalnym, służącą do prowadzenia ewidencji przy świadczeniu tych usług, w tym również zintegrowanego w jednej obudowie z kasą.
Podstawa prawna
Art. 111 ust. 1, 4 i 5 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Rozporządzenie ministra finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 163). Par. 4 ust. 1 oraz par. 6 rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1544).
POPRZEDNIE CZĘŚCI CYKLU UKAZAŁY SIĘ:
cz. I / 2 lutego 2015 / nr 21
cz. II / 9 lutego 2015 / nr 26
cz. III / 2 marca 2015 / nr 41
cz. IV / 9 marca 2015 / nr 46
cz. V / 16 marca 2015 / nr 51