Firma dokonała sprzedaży towaru. Jednak okazało się, że część zawiera wady. Reklamacja została uznana i w tym samym miesiącu zwrócono towar oraz wystawiono fakturę korygującą. Jak to ująć w księgach?
Podatnik wystawia fakturę korygującą w sytuacji, gdy po wystawieniu faktury:
● udzielono obniżki ceny w formie rabatu,
● udzielono opustów i obniżek cen,
● dokonano zwrotu podatnikowi towarów i opakowań,
● dokonano zwrotu nabywcy całości lub części zapłaty,
● podwyższono cenę lub stwierdzono pomyłkę w cenie, stawce, kwocie podatku lub w jakiejkolwiek innej pozycji faktury.
Przy pomocy faktury korygującej można poprawić np. ilość towaru, ceny jednostkowe towarów, miary, stawkę lub kwotę podatku.
Faktury korygujące mogą mieć charakter in plus lub in minus. [przykład 1 i 2] Faktura korygująca in plus skutkuje w księgach rachunkowych sprzedającego wzrostem wartości sprzedanych towarów lub usług oraz VAT należnego. Z kolei u nabywcy tychże towarów lub usług powoduje zwiększenie ceny zakupu i VAT naliczonego. Faktura korygująca in minus powoduje w ewidencji księgowej sprzedającego zmniejszenie wcześniej zafakturowanej sprzedaży towarów lub usług oraz VAT należnego i uprawnia nabywcę do zmniejszenia ceny zakupionych towarów lub usług i VAT naliczonego.
PRZYKŁAD 1
In minus w związku z reklamacją towarów
Przedsiębiorca dokonał sprzedaży towaru za kwotę netto wynoszącą 1600 zł. Jednakże okazało się, że część towaru zawiera wady. Reklamacja została uznana i w tym samym miesiącu zwrócono towar oraz wystawiono fakturę korygującą na kwotę:
● korekta wartości netto: 600 zł;
● korekta VAT należnego według stawki 23 proc.: 138 zł;
● korekta wartości brutto: 738 zł.
Ewidencja faktury korygującej:
● zmniejszenie wartości sprzedaży – korekta wartości netto 600 zł: strona Wn konta 73-0 „Sprzedaż towarów”
● zmniejszenie VAT należnego kwota 138 zł: strona Wn konta 22-2 Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego
● zmniejszenie należności – korekta wartości brutto 738 zł: strona Ma konta 20 Rozrachunki z odbiorcami
PRZYKŁAD 2
In plus w związku ze zmianą stawki VAT należnego od sprzedaży
Firma wystawiła fakturę VAT dokumentującą sprzedaż usługi według stawki VAT 8 proc. o wartości 540 zł brutto. W następnym miesiącu okazało się, że usługa ta powinna być opodatkowana stawką 23 proc. Wystawiono zatem fakturę korygującą, w której zwiększono stawkę i kwotę podatku. Kwota VAT należnego i równocześnie kwota należna od odbiorcy usługi uległa zwiększeniu o kwotę 75 zł. Kwota netto usługi nie uległa zmianie.
Ewidencja faktury korygującej:
● Zwiększenie VAT należnego i należność od odbiorcy 75 zł: strona Wn konta 20 Rozrachunki z odbiorcami, strona Ma konta 22-2 Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu VAT należnego.
Podstawa prawna
Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.). Ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.).