Trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Tzw. pakiet SLIM VAT 3 jest kontynuacją wprowadzanych na przestrzeni lat 2020-2021 zmian w rozliczeniach podatku od towarów i usług. W ramach pakietu, począwszy od 1 kwietnia 2023 r., pewnym modyfikacjom ulegnie mechanizm podzielonej płatności (MPP).

Rozszerzenie zwolnienia z odpowiedzialności solidarnej

W ramach pakietu SLIM VAT 3 wprowadzona zostanie nowa przesłanka wyłączenia odpowiedzialności solidarnej, która obejmie instytucje finansowe w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo bankowe.

Zwolnienie obejmie w szczególności faktorów i dotyczyć będzie sytuacji, w których podatnik dokona zmiany wierzyciela poprzez zawarcie z faktorem porozumienia w przedmiocie przeniesienia wierzytelności wynikających z umowy dostawy towarów lub świadczenia usług, a objętych umową o nabyciu wierzytelności, na inny podmiot.

Podatnik, który otrzyma płatność w ramach MPP będzie mógł uwolnić się od odpowiedzialności solidarnej, jeśli przekaże płatność na rachunek VAT podatnika wskazanego w umowie o nabyciu wierzytelności zawartej z dostawcą lub nabywcą.

Korzyści płynące ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności

W związku z projektowaną zmianą dotyczącą rozszerzenia katalogu przesłanek pozwalających na wyłączenie solidarnej odpowiedzialności na podmiot faktora, SLIM VAT 3 przewiduje również rozciągnięcie korzyści płynących ze stosowania mechanizmu podzielonej płatności na sytuacje, w których to kwota podatku VAT pokrywana jest przez podatnika innego niż wskazany na fakturze, np. przez faktora w ramach tzw. faktoringu odwrotnego.

Takim sposobem, do faktora realizującego płatność w split payment będą miały zastosowanie przepisy dotyczące wyłączenia stosowania sankcji oraz podwyższonych odsetek za zwłokę.

Mechanizm podzielonej płatności w grupie VAT

W związku z wprowadzeniem do systemu podatku VAT nowego rodzaju podatnika jakim jest grupa VAT, wprowadzona zostanie możliwość przekazywania środków pomiędzy rachunkiem VAT członka grupy a rachunkiem VAT odpowiedzialnego za rozliczenie z organem podatkowym przedstawiciela grupy VAT.

Dysponowanie środkami z rachunku VAT

W ramach pakietu SLIM VAT 3 proponuje się również rozszerzenie dotychczasowego katalogu podatków oraz opłat, które mogą być regulowane z wykorzystaniem środków znajdujących się na rachunku VAT o następujące:

  • podatek od wydobycia niektórych kopalin,
  • podatek od sprzedaży detalicznej,
  • opłata od środków spożywczych (tzw. podatek cukrowy),
  • zryczałtowany podatek od wartości sprzedanej produkcji (tzw. podatek od produkcji okrętowej),
  • opłata za zezwolenie na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi oraz za zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych, dla przedsiębiorcy zaopatrującego przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml (tzw. opłata od tzw. „małpek”),
  • podatek tonażowy.
Karolina Mnich, starszy konsultant podatkowy w TAXEO Komorniczak i Wspólnicy sp.k.