Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie wynajmu lokali. Obecnie korzystam z opodatkowania działalności gospodarczej w formie podatku liniowego, jednak w 2023 r. rozważam zmianę formy opodatkowania na ryczałt. Jak powinienem traktować kwoty płacone mi przez najemców z tytułu zużywanych przez nich mediów, jeśli przejdę na ryczałt ? Czy będę je musiał opodatkowywać ryczałtem?

Z art. 6 ust. 1 ustawy o ryczałcie wynika, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych lub przedsiębiorstw w spadku z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 7a ust. 4 lub art. 14 ustawy o PIT (z nieistotnym w omawianej sytuacji zastrzeżeniem art. 6 ust. 1e i 1f ustawy o ryczałcie). W świetle art. 14 ustawy o PIT otrzymywane od najemców koszty mediów stanowią przychody z działalności gospodarczej podlegające opodatkowaniu PIT. W konsekwencji organy podatkowe uważają, że jeśli przychody z wynajmu stanowią przychody z działalności gospodarczej, to w związku z otrzymywaniem od najemców kosztów mediów u wynajmujących powstają przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym w formie ryczałtu (np. interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 maja 2022 r., nr 0114-KDIP3-2.4011.383.2022.2.EW, i z 4 sierpnia 2022 r., nr 0113-KDIPT2-1.4011.417.2022.2.ISL). Jak czytamy w drugiej z tych interpretacji, „opłaty eksploatacyjne związane z energią elektryczną, gazem ziemnym i wodą (koszty zużycia mediów) w przypadku ich refakturowania przy najmie opodatkowanym zryczałtowanym podatkiem dochodowym w ramach działalności gospodarczej stanowią przychód z działalności gospodarczej i winien Pan odprowadzić od tego przychodu ryczałt od przychodów ewidencjonowanych”.
W razie podjęcia decyzji o wyborze w 2023 r. opodatkowania przychodów z działalności gospodarczej w formie ryczałtu czytelnik będzie więc musiał – zgodnie ze stanowiskiem reprezentowanym przez organy podatkowe – opłacać ryczałt nie tylko od kwot czynszu najmu, lecz także od kwot płaconych przez najemców z tytułu zużywanych przez nich mediów.
Na marginesie należy dodać, że w przypadku przychodów z wynajmu prywatnego ponoszone przez najemcę wydatki (opłaty) związane z przedmiotem najmu nie stanowią przychodów podlegających opodatkowaniu ryczałtem. Wynika to z pisma ministra finansów z 18 marca 2004 r. (nr PB2/MK/RB-033-050-132/04). Z tego względu istnieją wątpliwości co do prawidłowości stanowiska reprezentowanego przez organy podatkowe odnośnie przychodów z najmu będących przychodami z działalności gospodarczej. Nie ma bowiem uzasadnienia dla odmiennego traktowania na gruncie ustawy o ryczałcie przychodów z najmu prywatnego i przychodów z działalności gospodarczej.
Niestety na weryfikację prawidłowości wskazanego stanowiska przez sądy administracyjne zapewne trzeba będzie poczekać co najmniej kilka miesięcy. W tej sytuacji w razie wyboru opodatkowania w formie ryczałtu w 2023 r. czytelnik będzie zmuszony samodzielnie podjąć decyzję, czy w omawianym zakresie rozpoznawać przychody podlegające opodatkowaniu (zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych), czy też takich przychodów nie rozpoznawać (wbrew stanowisku organów podatkowych). ©℗
Podstawa prawna
art. 6 ust. 1 ustawy z 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1993; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2180)
art. 14 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1128; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 2180)