W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15 ustawy o VAT, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (art. 86 ust. 1 ustawy o VAT). W świetle art. 86 ust. 1 i art. 88 ustawy o VAT prawo do odliczenia podatku naliczonego przysługuje czynnym podatnikom VAT jedynie w sytuacji, gdy dokonywane zakupy mają ścisły związek z czynnościami opodatkowanymi. Odliczyć zatem można podatek naliczony, który jest związany z transakcjami opodatkowanymi podatnika. Nie jest natomiast możliwe dokonywanie odliczeń podatku naliczonego związanego z towarami i usługami, które są wykorzystywane do czynności zwolnionych z podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu. Istota problemu w analizowanej sprawie sprowadza się do ustalenia, czy przedsiębiorca może dokonać odliczenia VAT z otrzymanej faktury, na której brak jest numeru NIP nabywcy.

Obowiązkowe elementy