Mija osiem lat, a spółki komandytowo-akcyjne wciąż nie mają pewności, jak mają postąpić, gdy zaliczkowo wypłacają dywidendę swoim wspólnikom. Za chwilę miną dwa lata, odkąd ten sam problem dotyczy także spółek komandytowych.

Na razie kolejne wojewódzkie sądy administracyjne uchylają interpretacje fiskusa. Nie zgadzają się z nim, że spółki komandytowe (SK) i komandytowo-akcyjne (SKA) powinny pobierać zryczałtowany 19-proc. podatek od razu, gdy zaliczkowo wypłacają zysk komplementariuszowi. Orzekają, że najpierw trzeba poznać, ile wyniesie podatek samej spółki za cały rok.
Najnowsze wyroki zapadły:
  • w sprawie spółki komandytowo-akcyjnej – przed WSA w Łodzi 4 listopada 2022 r. (sygn. akt I SA/Łd 481/22) oraz 20 października 2022 r. (sygn. I SA/Łd 526/22, I SA/Łd 512/22),
  • w sprawie spółki komandytowej – przed WSA w Warszawie 27 października 2022 r. (sygn. III SA/Wa 1107/22).

Jedyny wyrok NSA

Problem polega na tym, że orzeczenia te, podobnie jak i wiele poprzednich, są wciąż nieprawomocne, a Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się na ten temat tylko raz, i to przed dwoma laty – 3 grudnia 2020 r. (sygn. II FSK 2048/18). Na to orzeczenie powołują się nie tylko wszystkie spółki składające skargi na interpretacje fiskusa w tej sprawie, lecz także same sądy wojewódzkie.
W październiku br. była szansa na kolejny wyrok NSA w tej sprawie, ale sąd kasacyjny nie orzekł co do meritum, bo uznał, że sąd wojewódzki nie do końca zrozumiał istotę sporu (sygn. II FSK 721/22).
Na razie więc spółkom i sądom I instancji pozostaje powoływanie się na liczne, lecz ciągle nieprawomocne wyroki WSA: w Krakowie z 13 lipca 2021 r. (sygn. I SA/Kr 789 – 795/21), z 27 paź dziernika 2021 r. (I SA/Kr 1204/21), z 30 listopada 2021 r. (I SA/Kr 1014/21), z 16 grudnia 2021 r. (I SA/Kr 828/21), w Gliwicach z 31 sierpnia 2021 r. (I SA/Gl 881/21), w Szczecinie z 21 października 2021 r. (I SA/Sz 672/21), z 16 marca 2022 r. (I SA/Sz 1024/21), w Gdańsku z 10 listopada 2021 r. (I SA/Gd 1126/21), w Warszawie z 23 lutego 2022 r. (III SA/Wa 1801/21), w Poznaniu z 22 kwietnia 2022 r. (I SA/Po 701/21) i w Łodzi z 8 czerwca 2022 r. (akt I SA/Łd 223/22).

O co toczy się spór

Zarówno w SKA, jak i w SK problem jest identyczny – dotyczy poboru zryczałtowanego podatku od zaliczkowej wypłaty zysku.
Wątpliwości nie budzi stawka zryczałtowanego podatku, bo jest ona oczywista – 19 proc. Kłopot wynika z tego, że komplementariusz może odliczyć (proporcjonalnie) podatek zapłacony przez spółkę. Tak stanowi art. 30a ust. 6a ustawy o PIT i analogicznie art. 22 ust. 1a ustawy o CIT. W przepisach tych mowa jest o podatku należnym od dochodu spółki, obliczonym zgodnie z art. 19 ustawy o CIT, „za rok podatkowy, z którego przychód z tytułu udziału w zysku został uzyskany”.
Dylemat ten nie dotyczy komandytariuszy, bo od ich zryczałtowanego 19-proc. podatku nie odlicza się daniny należnej od dochodu spółki. Dla nich przewidziano całkiem inne rozwiązanie – zwolnienie z podatku 50 proc. przychodów uzyskanych z tytułu udziału w zyskach spółki komandytowej, nie więcej jednak niż 60 tys. zł w ciągu roku, odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce (art. 21 ust. 1 pkt 51a ustawy o PIT i art. 22 ust. 4e ustawy o CIT).

Fiskus swoje…

Skarbówka od początku stoi na stanowisku, że spółka powinna potrącić i wpłacić do urzędu skarbowego 19-proc. zryczałtowany podatek już w trakcie roku – przy zaliczkowej wypłacie dywidendy.
Spółki odpowiadają, że to niemożliwe, bo żeby prawidłowo obliczyć tę daninę, muszą wiedzieć, ile podatku dochodowego zapłaci za cały rok sama spółka. A tego dowiedzą się dopiero po zakończeniu roku, z rocznego zeznania CIT-8.
Wprawdzie dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przyznaje, że w trakcie roku faktycznie nie można jeszcze odliczyć CIT należnego od spółki (bo nie jest on jeszcze znany), ale nie oznacza to – jak twierdzi – że podatku nie należy pobrać. Uważa, że w takiej sytuacji spółka musi pobrać 19-proc. podatek bez pomniejszeń, a komplementariusz zastosuje je przy rozliczeniu rocznym, gdy będzie już znał podatek należny od dochodu spółki.

…a sądy swoje

Sądy I instancji masowo uchylają te interpretacje, bo zgadzają się ze spółkami, że aby prawidłowo obliczyć podatek od dochodu komplementariusza, trzeba poznać wysokość podatku należnego od spółki. Trzeba więc poczekać, aż skończy się rok. Dopiero wówczas znana będzie wysokość podatku do zapłaty przez komplementariusza – orzekają.
Niemal za każdym razem przywołują jedyne jak dotąd orzeczenie NSA z 3 grudnia 2020 r. (sygn. II FSK 2048/18). Co prawda odnosiło się ono do opodatkowania przychodu komplementariuszy SKA, ale identyczny problem dotyczy od 2021 r. przychodu komplementariuszy SK. ©℗