TEZA: Nieprzekazanie sądowi w terminie odpisu pisma procesowego dla organu podatkowego skutkuje odrzuceniem zażalenia przez sąd.
Sygn. akt II FZ 1988/14
POSTANOWIENIE NACZELNEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO
z 12 lutego 2015 r., prawomocne
STAN FAKTYCZNY
Sprawa dotyczyła podatku od nieruchomości. Podatnik spierający się z samorządowym kolegium odwoławczym zwrócił się do sądu o zwolnienie z kosztów sądowych.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku odmówił przyznania mu pomocy. Podatnik od tego postanowienia złożył zażalenie. Sąd wezwał skarżącego do uzupełnienia braku formalnego zażalenia, ponieważ nie dołączył on podpisanego odpisu zażalenia do organu podatkowego. Sąd wyznaczył podatnikowi termin 7 dni pod rygorem odrzucenia zażalenia. Wezwanie wysłano za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres podany przez skarżącego. Jak wynikało z pisma operatora pocztowego z 27 sierpnia 2014 r., przesyłkę listowną awizowano 11 lipca 2014 r.
Zawiadomienie o możliwości odbioru tej przesyłki pozostawiono w oddawczej skrzynce pocztowej. Powtórne awizowanie przesyłki nastąpiło 21 lipca 2014 r., a zawiadomienie o możliwości odbioru tej przesyłki ponownie pozostawiono w oddawczej skrzynce pocztowej adresata. Czternastodniowy okres upłynął 25 lipca 2014 r. i z upływem tego dnia sąd uznał, że doręczenie zostało dokonane na zasadzie domniemania. Z kolei 7- dniowy termin do usunięcia braków formalnych zażalenia upłynął 1 sierpnia 2014 r.
Podatnik złożył zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Podniósł, że wezwanie do usunięcia braku formalnego zażalenia zostało mu „błędnie doręczone”, a sąd pierwszej instancji obarczył negatywnymi skutkami właśnie skarżącego, a nie osobę doręczającą. Skarżący wniósł więc o uchylenie zaskarżonego postanowienia WSA w Gdańsku, ale bezskutecznie.
UZASADNIENIE
Naczelny Sąd Administracyjny przypomniał, że zgodnie z art. 47 par. 1 ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 270 ze zm.) do pisma strony należy dołączyć jego odpisy i odpisy załączników dla doręczenia ich stronom, a ponadto, jeżeli w sądzie nie złożono załączników w oryginale, po jednym odpisie każdego załącznika.
Z kolei art. 49 par. 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi stanowi, że w przypadku gdy pismo strony nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych, przewodniczący wzywa stronę o jego uzupełnienie lub poprawienie w terminie siedmiu dni pod rygorem pozostawienia pisma bez rozpoznania, chyba że ustawa stanowi inaczej.
NSA wyjaśnił, że zgodnie z art. 178 w związku z art. 197 par. 2 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi w przypadku zażalenia, jeżeli strona w wyznaczonym terminie nie uzupełni jego braków, sąd wojewódzki odrzuci je na posiedzeniu niejawnym.
NSA podkreślił, że wezwanie zostało skierowane na adres korespondencyjny skarżącego, identyczny z tym, który skarżący wskazał w zażaleniu, zatem NSA nie dostrzega żadnych śladów „błędnego doręczenia” w aktach sprawy, na co wskazuje podatnik. Brak wyjaśnienia podniesionej przez niego w zażaleniu okoliczności uniemożliwia jej ocenę, a w konsekwencji czyni zażalenie chybionym - uzasadnił sąd.
Sąd zwrócił uwagę, że o ile w postępowaniu cywilnym istnieje w określonych sytuacjach możliwość rozpoznania zażalenia bez doręczania stronie przeciwnej jego odpisu, to w ustawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi nie przewidziano takiej możliwości.
Problem braku formalnego w postaci nieprzedłożenia odpisów wnoszonych do sądów administracyjnych pism procesowych był przedmiotem uchwały składu siedmiu sędziów NSA z 18 grudnia 2013 r., sygn. akt I OPS 13/13, w której – koncentrując się na braku przedłożenia odpisów skargi w postępowaniu przed wojewódzkim sądem administracyjnym – stwierdzono, że, po pierwsze, niedołączenie wymaganej liczby odpisów skargi i odpisów załączników, zgodnie z art. 47 par. 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, jest brakiem formalnym skargi, o którym mowa w art. 49 par. 1 w związku z art. 57 par. 1 prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, uniemożliwiającym nadanie skardze prawidłowego biegu, który nie może być usunięty przez sporządzenie odpisów skargi przez sąd.
Po drugie, złożenie przez skarżącego wymaganych odpisów skargi po upływie wyznaczonego terminu, ale przed jej odrzuceniem, oznacza, że skarga nie może otrzymać prawidłowego biegu i podlega odrzuceniu.