Spółka korzystająca na podstawie leasingu finansowego z maszyn i urządzeń spełniających definicję robota może odliczać dodatkowe 50 proc. odpisów amortyzacyjnych tylko do końca roku podatkowego rozpoczętego w 2026 r. – wyjaśnił dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka, która inwestuje w maszyny, urządzenia przemysłowe i narzędzia wchodzące w skład zautomatyzowanych i zrobotyzowanych stanowisk pracy, spełniające warunki skorzystania z ulgi na robotyzację zgodnie z art. 38eb ustawy o CIT. Niektóre z nich zamierza użytkować na podstawie umów leasingu finansowego zgodnie z art. 17f ust. 1 ustawy o CIT. Przy takiej umowie przedmiot leasingu amortyzuje korzystający (leasingobiorca), a nie finansujący (leasingodawca).
Pytanie dotyczyło tego, jak długo spółka będzie mogła stosować w tym zakresie ulgę na robotyzację.
Ona sama uważała, że będzie miała prawo do dodatkowego odliczenia (50 proc. odpisów amortyzacyjnych) aż do wygaśnięcia umowy leasingu finansowego, niezależnie od tego, że umowa ta będzie wykraczać poza okres, o którym mowa w art. 38eb ust. 5 ustawy o CIT. Przepis ten mówi, że odliczenie „ma zastosowanie do kosztów uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację od początku roku podatkowego, który rozpoczął się w 2022 r., do końca roku podatkowego, który rozpoczął się w 2026 r.”.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej nie zgodził się ze spółką. Stwierdził, że przy umowie leasingu (finansowego) również obowiązuje ograniczenie czasowe, o którym mowa w art. 38eb ust. 5 ustawy o CIT.
Wskazał, że w przypadku takiej umowy koszt podatkowy dla korzystającego stanowią co do zasady: dokonywane przez niego odpisy amortyzacyjne (od wartości początkowej środka trwałego przyjętego do używania), wstępna opłata leasingowa oraz część odsetkowa raty leasingowej.
Zatem spółka odliczy dodatkowo 50 proc. wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodu (z tytułu wstępnej opłaty leasingowej, części odsetkowej raty leasingowej oraz odpisów amortyzacyjnych) tylko w rozliczeniu za lata podatkowe, w których obowiązuje ulga na robotyzację – podsumował dyrektor KIS. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 10 października 2022 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.465.2022.1.AR