W 2013 r. interpretacji ogólnych było niewiele więcej, bo 15, a w 2012 r. – tylko 14.
Wiceminister poinformował, że w 41 proc. przypadków podatnicy omyłkowo składają wniosek o interpretację ogólną (na formularzu ORD-OG). Spośród 264 takich wniosków w latach 2012–2014 aż 109 dotyczyło wydania interpretacji indywidualnej lub były to podania w innych sprawach.
Kolejnym powodem pozostawiania wniosków bez rozpatrzenia jest to, że nie spełniają one wymogów. Przykładowo podatnicy nie uzasadniają potrzeby wydania interpretacji ogólnej lub nie wykazują, że przepisy są stosowane niejednolicie.
Janusz Cichoń poinformował, że w latach 2012–2014 wydano z tego powodu 130 postanowień o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia.
Wiceminister finansów podkreślił, że również sądy administracyjne w prawomocnych orzeczeniach oddalają skargi podatników, którzy nie zgadzają się z brakiem przesłanek do wydania interpretacji.
Jako przykład podał wyroki Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 sierpnia 2014 r. (sygn. akt I FSK 1389/13) oraz z 16 października 2014 r. (sygn. akt I FSK 1547/13), a także prawomocne orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 5 czerwca 2014 r. (sygn. akt III SA/WA 3000/13) i z 9 października 2013 r. (sygn. akt III SA/Wa 750/13).
Janusz Cichoń wyjaśnił także, dlaczego mimo wielu kontrowersyjnych kwestii podatkowych minister w ograniczonym zakresie korzysta z możliwości wydawania interpretacji ogólnej z urzędu. Najczęstszym tego powodem jest niejednolita linia orzecznicza.
Wiceminister nie zgodził się też z zarzutem, że organy podatkowe, wydając interpretacje indywidualne, nie przestrzegają zasad prawidłowej wykładni i nie biorą pod uwagę ukształtowanego orzecznictwa. Wskazał, że tylko 2,6 proc. interpretacji (944 na 36 146) wydanych w 2013 r. zostało uchylonych przez sądy administracyjne.
Odpowiedź wiceministra finansów Janusza Cichonia z 20 lutego 2015 r. na interpelację nr 30895