Wydanie vouchera, kuponu rabatowego lub kodu wymienialnego na bilety nie wiąże się z powstaniem przychodu. Przedsiębiorca, który przekazuje taką nagrodę laureatom konkursu marketingowego, nie ma więc obowiązków płatnika – orzekł Naczelny Sąd Administracyjny we wczorajszym wyroku.

Pytanie zadała spółka prowadząca platformę zbierającą informacje na temat zniżek, promocji i nowości zakupowych w centrach handlowych, sklepach internetowych i stacjonarnych oraz restauracjach. W celu popularyzacji swoich działań wśród jak najszerszej grupy konsumentów organizowała konkursy promujące zarówno swoją platformę, jak i marki produktów oferowanych przez partnerów spółki. Zwycięzcami konkursów były osoby fizyczne, które zamieszczały najciekawszą odpowiedź pod postem konkursowym w mediach społecznościowych. Mogły dzięki temu liczyć na uzyskanie voucherów, kart rabatowych lub wymienialnych na bilety kodów o określonej wartości kwotowej.

Jest korzyść czy nie ma

W momencie otrzymania „nagrody” przez laureata nie było jeszcze wiadomo, czy w ogóle planuje on ją zrealizować i osiągnie korzyść majątkową. Niekiedy nagrody przybierały też postać upustów procentowych, co wiązało się z tym, że nie można było określić wartości rabatu z uwagi na to, iż nie wiadomo, od jakiej kwoty miałby on zostać wyliczony.
We wniosku o interpretację spółka uważała, że wartość żadnej z nagród nie byłaby przychodem w momencie ich wydania laureatowi konkursu. Samo otrzymanie kuponu rabatowego nie oznacza, iż zrealizuje się jakiekolwiek przysporzenie majątkowe po stronie laureata. Można by o nim mówić dopiero w chwili, gdy dojdzie do rzeczywistej sprzedaży towaru lub usługi przez partnera spółki po obniżonej cenie, bo dopiero wtedy jedna strona zrealizuje świadczenie na rzecz drugiej.
Zdaniem spółki nawet jednak wtedy nie powstałby przychód, co potwierdza wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 9 lipca 2019 r. (sygn. akt II FSK 2478/17). Sąd kasacyjny stwierdził w nim, że realizacja kuponu rabatowego, otrzymanego w ramach promocji od podmiotu prowadzącego internetową platformę handlową, uprawniającego go do zakupu dowolnego produktu po obniżonej cenie, nie oznacza powstania przychodu. To zaś oznaczałoby, że spółka nie musiałaby realizować obowiązków płatnika i potrącać zaliczek na podatek.

Przychód powstaje, gdy znamy kwotę

Nie zgodził się z tym dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Uznał, że w przypadku gdy nagrodą w konkursie będzie kupon rabatowy na zakup towaru lub usługi bądź kod wymienny na bilet do kina, którego wartości nie można określić w dniu wydania, spółka nie będzie mogła prawidłowo wypełnić obowiązków płatnika. Co innego jednak w sytuacji, gdy przedmiotem nagrody będą vouchery, karty lub kody wymienne o określonej wartości kwotowej. Wtedy laureat uzyska skonkretyzowany przychód, a spółka jako płatnik powinna potrącić zaliczki na PIT.
Dyrektor KIS przypomniał, że co do zasady od wygranych w konkursach pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10 proc. wygranej lub nagrody (art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o PIT).

Sądy decydują inaczej niż fiskus

Po stronie spółki stanęły za to sądy obu instancji. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 27 września 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 38/19) przypomniał, że w obecnych czasach konsumenci zewsząd są obdarowywani zniżkami – procentowymi lub kwotowymi – które mają ich zachęcić do robienia zakupów. Niezasadne byłoby więc uznanie, że przychód powstanie już w chwili wydania vouchera, kuponu rabatowego lub karty wymiennej na bilet. Skoro mogą one w ogóle nie zostać zrealizowane, to tym bardziej laureat konkursu nie uzyska przysporzenia majątkowego, gdy ważność kuponu lub innej nagrody ostatecznie wygaśnie. W momencie wydania nagrody nie powstaną więc ani przychód, ani obowiązki płatnika po stronie spółki.
WSA przywołał również wspomniany przez spółkę wyrok NSA z 9 lipca 2019 r. i podkreślił, że choć wykracza to poza ramy wydanej interpretacji, to o przychodzie nie można by mówić nawet w chwili realizacji takiego kuponu.
Z takim stanowiskiem zgodził się także Naczelny Sąd Administracyjny we wczorajszym wyroku. Sędzia Jolanta Strumiłło przyznała, że w chwili wydania laureatom konkursu kuponu rabatowego lub innej nagrody nie powstanie jakikolwiek przychód. Nie wiadomo bowiem, czy zostaną one w ogóle zrealizowane. Dodała, że kupony i inne nagrody w konkursie nie są też prawem majątkowym, bo nie mogą być przedmiotem obrotu między konsumentami. To zaś oznacza, że na spółce nie będą ciążyć obowiązki płatnika. ©℗

orzecznictwo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 4 października 2022 r., sygn. akt II FSK 298/20 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia