Duże przedsiębiorstwa wielonarodowe będą musiały publikować sprawozdania, w których pokażą, ile podatku dochodowego płacą w poszczególnych krajach – tak zapisano w założeniach do projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości. Zostały one wpisane do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów i wynikają z dyrektywy 2021/2101 z 24 listopada 2021 r. zmieniającej dyrektywę 2013/34/UE w odniesieniu do ujawniania informacji o podatku dochodowym przez niektóre jednostki i oddziały.

Nowe obowiązki będą dotyczyć jednostek dominujących grup kapitałowych i samodzielnych jednostek, jeżeli ich przychody (skonsolidowane przychody w przypadku grup kapitałowych) przekroczą w kolejnych dwóch latach kwotę 750 mln euro.
Obecnie duże przedsiębiorstwa wielonarodowe informacje na temat zapłaconego podatku dochodowego oraz informacje związane z podatkami w podziale na kraje przekazują organom podatkowym. Po zmianie przepisów będą miały obowiązek tworzenia i publikacji sprawozdania o podatkach dochodowych w podziale na kraje.
Dane mają być ujawniane odrębnie dla wszystkich państw UE, w których przedsiębiorstwo prowadzi działalność, a także dla rajów podatkowych. W tym ostatnim przypadku informacje będą przedstawiane w formie zagregowanej. „Udostępnianie publicznie informacji na temat podatków zapłaconych w miejscu, w którym rzeczywiście został wygenerowany zysk, ma kluczowe znaczenie dla zwiększenia przejrzystości podatkowej” – czytamy w uzasadnieniu do założeń.
Nie jest to zupełna nowość. Już dziś informacje o płaconych podatkach w podziale na kraje muszą ujawniać firmy z sektora bankowego (dyrektywa 2013/36/UE wdrożona ustawą – Prawo bankowe) oraz przedsiębiorstwa z branży wydobywczej i przedsiębiorstw prowadzących wyręb lasów pierwotnych (dyrektywa 2013/34/UE wdrożona ustawą o rachunkowości).©℗
Etap legislacyjny
Projekt nowelizacji ustawy o rachunkowości oraz ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym – założenia do projektu