Fryzjerzy, lekarze, wulkanizatorzy, kosmetyczki, mechanicy samochodowi, prawnicy, doradcy podatkowi i księgowi muszą zainstalować kasy fiskalne. Za ich pomocą powinni wykazywać sprzedaż usług bez względu na jej wielkość
Czy usługi kosmetyczne podlegają ewidencji
Pani Agnieszka świadczy od zeszłego roku usługi kosmetyczne. W 2014 r. nie musiała instalować kasy fiskalnej i wydawać paragonów, ponieważ nie przekroczyła limitu sprzedaży. Czy od 1 stycznia musi zacząć ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej?

TAK

Rozporządzenie ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących wprowadziło zmiany dotyczące ewidencji sprzedaży wielu usług. Od 1 stycznia 2015 r. na podatników, którzy świadczą takie usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych i w zeszłym roku korzystali ze zwolnienia z ewidencji ze względu na nieprzekroczenie limitu sprzedaży (20 tys. zł rocznie lub proporcjonalnie mniej – jeśli zaczynali prowadzić firmę w trakcie roku), został nałożony obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej. W praktyce jednak, ze względu na okres przejściowy, muszą rozpocząć ewidencję i wystawiać paragony od 1 marca. Zmiany dotyczą dostawy takich towarów jak sprzedaż perfum i wód toaletowych (wyjątkiem są towary dostarczane na pokład samolotu) oraz świadczenia usług: fryzjerskich, kosmetycznych, kosmetologicznych, naprawy samochodów, motocykli, motorowerów, wulkanizacyjnych, świadczonych przez stacje diagnostyczne, medyczne świadczone przez lekarzy i dentystów, prawnicze (z wyjątkiem usług notarialnych), doradztwa podatkowego oraz gastronomicznych i cateringowych (z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów). Co ważne, w powyższych przypadkach nie obowiązuje limit sprzedaży. Trzeba więc zacząć wystawiać paragony fiskalne bez względu na wysokość obrotów.
Dla pani Agnieszki oznacza to, że już od 1 marca musi rozpocząć ewidencję za pomocą kasy fiskalnej.
Podstawa prawna
Par. 4 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1544).
Czy kasa jest konieczna mimo małego obrotu
W zeszłym roku pan Michał jako fryzjer osiągnął dochód w wysokości zaledwie 15 tys. zł. W tym roku jego dochody miesięczne są na poziomie zeszłorocznym. Czy będzie musiał zainstalować kasę fiskalną mimo małych obrotów?

TAK

Fryzjerzy zostali od 1 stycznia objęci obowiązkiem ewidencji za pomocą kasy fiskalnej bez względu na obroty. Wynika to wprost z par. 4 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Przepis ten określa również inne usługi i towary, które trzeba ewidencjonować bez względu na wielkość obrotów. Są to wyjątki od zasady. Zasadą jest bowiem zwolnienie z obowiązku ewidencji podatników, u których sprzedaż na rzecz osób fizycznych nie przekroczyła w poprzednim roku kwoty 20 tys. zł. Zwolnieni z obowiązku ewidencji są również podatnicy rozpoczynający po 31 grudnia 2014 r. dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli przewidywany przez nich obrót z tego tytułu nie przekroczy, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w danym roku podatkowym, kwoty 20 tys. zł. Oznacza to, że przedsiębiorca, który rozpocznie działalność w połowie roku, będzie miał o połowę mniejszy limit. Po jego przekroczeniu będzie musiał wystawiać paragony.
Na mocy rozporządzenia zwolnieni z obowiązku stosowania kasy zostali również podatnicy, którzy dokonują dostawy towarów lub świadczą usługi zwolnione z obowiązku ewidencjonowania, wymienione w części I załącznika do rozporządzenia, ale pod warunkiem że udział obrotu zwolnionego z obowiązku ewidencji do całkowitego obrotu podatnika realizowanego na rzecz osób fizycznych był w poprzednim roku wyższy niż 80 proc. Taki sam udział procentowy obrotu mogą – w przypadku wskazanym w par. 3 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia – stosować podatnicy rozpoczynający działalność od 1 stycznia 2015 r. Trzeba też pamiętać o wyjątkach od tych reguł zapisanych w par. 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia.
Powyższe zasady oznaczają dla pana Michała, że będzie musiał ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób fizycznych od 1 marca 2015 r. Usługi fryzjerskie zostały bowiem wyłączone z limitu obrotów. Pan Michał musi więc swoim klientom od 1 marca wystawiać paragony.
Podstawa prawna
Par. 3 rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1544).
Czy każdy lekarz powinien obecnie mieć kasę
Pani Aleksandra jest lekarzem. Świadczy usługi na rzecz osób fizycznych, ale nie jest zarejestrowanym podatnikiem VAT. Czy musi mieć kasę fiskalną?

TAK

Lekarze świadczący usługi na rzecz osób fizycznych muszą od 1 stycznia 2015 r. ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej i to bez względu na kwotę tej sprzedaży. Od 1 stycznia nie obowiązuje bowiem zeszłoroczny limit 20 tys. zł. Obecnie każdy, nawet niewielki obrót na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej trzeba wbić na kasę i wystawić paragon. W praktyce ewidencję za pomocą kasy trzeba rozpocząć od 1 marca.
Usługi lekarzy – w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia – są co do zasady zwolnione z VAT. Sprzedaż zwolniona z podatku to jednak nie to samo co sprzedaż niepodlegająca obowiązkowi ewidencji za pomocą kasy. A zatem, mimo że usługi lekarzy są zwolnione z podatku, to jednak jeśli świadczą je na rzecz konsumentów, mają obowiązek zainstalowania kasy fiskalnej i ewidencjonowania obrotu. Obowiązek ten ciąży bowiem nie tylko na czynnych podatnikach VAT, ale również zarejestrowanych jako zwolnieni z VAT lub w ogóle niezarejestrowanych. Rejestrować się do celów VAT nie muszą np. podatnicy korzystający ze zwolnienia podmiotowego, czyli tacy, u których kwota sprzedaży nie przekroczyła 150 tys. zł.
Skoro więc pani Aleksandra jest lekarzem i świadczy usługi na rzecz osób prywatnych, to od 1 marca musi ewidencjonować sprzedaż za pomocą kasy fiskalnej.
Podstawa prawna
Art. 43 ust. 1 pkt 19 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.).
Czy sklep z perfumami wystawi paragon
Pani Zofia prowadzi sklep, w którym sprzedaje wody toaletowe i perfumy. Czy od 1 marca musi zainstalować kasę fiskalną i wystawiać paragony?

TAK

Obecnie obowiązujące przepisy dotyczące zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania za pomocą kasy rejestrującej zawierają listę towarów i usług, do których zwolnienia się nie stosuje. Wśród różnego rodzaju towarów znalazły się również np. nośniki danych cyfrowych i analogowych, a także perfumy i wody toaletowe. Oznacza to, że pani Zofia musi zainstalować kasę fiskalną i za jej pomocą ewidencjonować sprzedaż na rzecz osób prywatnych lub rolników ryczałtowych. Jak wyjaśniła Izba Skarbowa w Krakowie, jeśli rozpoczęła w tym roku sprzedaż perfum i wód toaletowych, ma obowiązek prowadzenia ewidencji od pierwszej dostawy.
Podstawa prawna
Par. 4 rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1544).
Czy wypełniając PIT, muszę wystawić paragon
Pan Kazimierz zamierza świadczyć drobne usługi księgowe. W związku ze zbliżającym się okresem rozliczeń rocznych będzie wypełniał odpłatnie zeznania podatkowe. Po deregulacji zawodu księgowego każdy może świadczyć takie usługi. Czy musi od 1 marca wystawiać paragony?

TAK

Usługi doradztwa podatkowego znalazły się w katalogu świadczeń objętych obowiązkiem ewidencjonowania za pomocą kasy fiskalnej bez względu na wysokość obrotów. Oznacza to, że nawet incydentalną sprzedaż na rzecz osoby prywatnej trzeba nabić na kasę fiskalną. Co istotne, wypełnianie zeznań i deklaracji podatkowych jest czynnością doradztwa podatkowego. Nie ma obecnie znaczenia, czy usługę taką świadczy uprawniony doradca podatkowy, radca prawny, adwokat czy osoba bez takich uprawnień. A zatem każdy, kto wypełnia zeznania roczne i deklaracje podatkowe, ma obowiązek ewidencjonowania usługi świadczonej na rzecz osoby prywatnej za pomocą paragonu fiskalnego. Jeśli więc pan Kazimierz wypełni zeznanie roczne klientowi, którym będzie osoba nieprowadząca działalności gospodarczej, to będzie musiał od 1 marca wystawić mu paragon.
Podstawa prawna
Par. 4 pkt 2 rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1544).
Czy okazjonalne usługi są zwolnione z kasy
Pani Dorota jest zarejestrowanym podatnikiem VAT i świadczy okazjonalnie usługi na rzecz konsumentów (osób fizycznych nieprowadzących działalności). W zeszłym roku wykonała pięć takich usług i nie musiała instalować kasy fiskalnej. Czy obecnie takie okazjonalne usługi również nie muszą być dokumentowane paragonami?

NIE

Do końca zeszłego roku podatnicy, świadczący rocznie do 50 usług na rzecz nie więcej niż 20 odbiorców byli zwolnieni z obowiązku ewidencji za pomocą kasy fiskalnej. Wystarczyło udokumentować usługę fakturą. Od 1 stycznia 2015 r. ta zasada została uchylona. W zależności od tego, jakie usługi świadczy pani Dorota, będzie więc zwolniona z obowiązku ewidencji za pomocą kasy (dotyczy to towarów i usług wymienionych w załączniku do rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r.), będzie musiała rozpocząć ewidencję po przekroczeniu limitu sprzedaży na rzecz konsumentów i rolników ryczałtowych lub rozpocząć ewidencję bez względu na wysokość sprzedaży takim osobom. Nie ma znaczenia to, że świadczy usługi okazjonalnie.
Podstawa prawna
Par. 2–4 oraz załącznik do rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. poz. 1544).