Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamierza przejąć umowę leasingu samochodu osobowego o wartości przekraczającej 150 tys. zł. Czy wynagrodzenie z tego tytułu zapłacone dotychczasowemu leasingobiorcy podatnik może zaliczyć do podatkowych kosztów uzyskania przychodów w całości, czy tylko w części?
Z art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o PIT wynika, że za koszty uzyskania przychodów nie uważa się dotyczących samochodu osobowego opłat wynikających z umowy leasingu, umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze, z wyjątkiem opłat z tytułu składek na ubezpieczenie samochodu osobowego, w wysokości przekraczającej ich część ustaloną w takiej proporcji, w jakiej kwota 150 tys. zł (225 tys. zł, jeżeli jest to pojazd elektryczny lub pojazd napędzany wodorem – zob. art. 23 ust. 5e ustawy o PIT) pozostaje do wartości samochodu osobowego będącego przedmiotem tej umowy. Z wyjaśnień udzielanych przez organy podatkowe wynika, że przepis ten dotyczy również opłat za przejęcie umowy leasingu. Tytułem przykładu można wskazać interpretacje indywidualne dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 17 lipca 2020 r. (nr 0112-KDIL2-2.4011.422.2020.2.KP), z 9 czerwca 2022 r. (nr 0114-KDIP2-2.4011.252.2022.1.SP) czy z 17 lipca 2020 r. (nr 0112-KDIL2-2.4011.422.2020.2.KP). Jak czytamy w ostatniej z tych interpretacji, „zapłata przez Spółkę odstępnego z tytułu cesji umowy leasingu może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów przez Wnioskodawcę, proporcjonalnie do jego udziału w zysku Spółki, jednorazowo w dacie poniesienia, z uwzględnieniem limitu określonego w art. 23 ust. 1 pkt 47a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych”.