Y spółka z o.o. (podatnik VAT czynny) w ramach prowadzonej działalności m.in. nabywa używane części do pojazdów samochodowych, w tym rozruszniki i alternatory, dokonuje ich regeneracji, a następnie sprzedaje je klientom indywidualnym i podmiotom gospodarczym. Spółka nie dokonuje sprzedaży na zasadzie marży zgodnie z art. 120 ustawy o VAT. Przedmiotowe części samochodowe (tj. alternatory i rozruszniki) są klasyfikowane w Nomenklaturze scalonej (CN) pod symbolem 8708. Y rozlicza VAT i zaliczki na CIT na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Rokiem podatkowym spółki jest rok kalendarzowy, a właściwa dla niej jest stawka CIT w wysokości 19 proc. Spółka 26 września 2022 r. sprzedała niepowiązanej firmie X alternator po regeneracji za kwotę brutto 246 zł. Sprzedaż została udokumentowana fakturą z 26 września 2022 r. na kwotę netto 200 zł + VAT 46 zł. Jak spółka powinna rozliczyć sprzedaż tego zregenerowanego alternatora w VAT i CIT?

VAT

Opodatkowaniu VAT podlegają m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju (art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Przez dostawę towarów rozumie się przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel (art. 7 ust. 1 ustawy o VAT). Z kolei towary to rzeczy oraz ich części, a także wszelkie postacie energii (art. 2 pkt 6 ustawy o VAT).
W analizowanej sprawie sprzedaż przez spółkę zregenerowanego alternatora stanowi odpłatną dostawę towarów na terytorium kraju. Obowiązek podatkowy od tej dostawy należy rozpoznać według zasad ogólnych, tj. – stosownie do art. 19a ust. 1 ustawy o VAT – z chwilą dokonania dostawy towarów. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że dostawa miała miejsce 26 września 2022 r. Wystawienie tego samego dnia faktury dokumentującej dostawę zregenerowanego alternatora dla firmy X było właściwe, gdyż – stosownie do art. 106i ust. 1 ustawy o VAT – fakturę wystawia się nie później niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru.
Podstawą opodatkowania jest wszystko, co stanowi zapłatę, którą dokonujący dostawy towarów lub usługodawca otrzymał lub ma otrzymać z tytułu sprzedaży od nabywcy, usługobiorcy lub osoby trzeciej, włącznie z otrzymanymi dotacjami, subwencjami i innymi dopłatami o podobnym charakterze mającymi bezpośredni wpływ na cenę towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika (art. 29a ust. 1 ustawy o VAT). W myśl art. 29a ust. 6 ustawy o VAT podstawa opodatkowania obejmuje:
  • podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, z wyjątkiem kwoty podatku,
  • koszty dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu i ubezpieczenia, pobierane przez dokonującego dostawy lub usługodawcę od nabywcy lub usługobiorcy.
W omawianej sytuacji podstawę opodatkowania dostawy towaru (zregenerowanego alternatora) stanowić będzie ustalona cena netto, tj. 200 zł. Właściwa dla tej dostawy będzie stawka podstawowa wynosząca obecnie 23 proc. (art. 41 ust. 1 w zw. z art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT). Podatek należny od dostawy tych towarów wyniesie zatem 46 zł (200 zł x 23 proc.).
W JPK_V7M za wrzesień 2022 r. podstawę opodatkowania w wysokości 200 zł należy wykazać w polu K_19 (Ewidencja) oraz w polu P_19 (Deklaracja). Z kolei podatek należny w wysokości 46 zł należy wykazać w polu K_20 (Ewidencja) oraz w polu P_20 (Deklaracja).
Dostawę tę wykazujemy w ewidencji JPK_V7M za wrzesień 2022 r. na podstawie wystawionej faktury. Ewidencja sprzedaży JPK_VAT, stosownie do par. 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia w sprawie JPK_VAT, powinna zawierać dodatkowo oznaczenie GTU_07 dla dostawy pojazdów oraz części (CN od 8701 do 8708). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że części samochodowe, które sprzedaje spółka, są sklasyfikowane pod symbolami CN 8708, dlatego faktura dokumentująca sprzedaż zregenerowanego alternatora firmie X powinna być ujęta w ewidencji z kodem GTU_07 (por. interpretacja indywidualna dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 8 listopada 2021 r., nr 0113-KDIPT1-3.4012.637.2021.1.ALN). Pozostałe kody GTU, oznaczenia procedur i oznaczenia w polu „TypDokumentu” nie znajdą zastosowania do tej faktury. ©℗

CIT

Ustawa o CIT nie zawiera ogólnej definicji przychodu. Przyjmuje się, że przychodem, tj. źródłem dochodu, jest tylko ta wartość, która, wchodząc do majątku podatnika, może powiększyć jego aktywa. Przychodem są wszelkie przysporzenia majątkowe o charakterze trwałym, których rzeczywiste otrzymanie – a w niektórych przypadkach już sam fakt, że są należne – powoduje obowiązek zapłaty podatku dochodowego. Zasadniczo o zaliczeniu danego przysporzenia majątkowego do przychodów decyduje definitywny charakter tego przysporzenia – w tym sensie, że w sposób ostateczny faktycznie powiększa ono aktywa (por. interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 22 grudnia 2017 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.355.2017.1.ZK). Ustawa o CIT zawiera w art. 12 ust. 1 otwarty katalog przysporzeń majątkowych stanowiących przychody podatkowe. Przychodami są w szczególności otrzymane pieniądze, wartości pieniężne, w tym różnice kursowe (art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT).
Za przychody związane z działalnością gospodarczą i z działami specjalnymi produkcji rolnej, osiągnięte w roku podatkowym, a także za przychody uzyskane z zysków kapitałowych, z wyłączeniem przychodów, o których mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, uważa się także należne przychody, choćby nie zostały jeszcze faktycznie otrzymane, po wyłączeniu wartości zwróconych towarów, udzielonych bonifikat i skont (art. 12 ust. 3 ustawy o CIT).
Uwaga! Do przychodów nie zalicza się należnego VAT (art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o CIT).
W analizowanej sprawie przychodem ze sprzedaży zregenerowanego alternatora firmie X będzie ustalone wynagrodzenie w kwocie 200 zł.
W myśl art. 12 ust. 3a ustawy o CIT za datę powstania przychodu, o którym mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o CIT, uważa się (z zastrzeżeniem art. 12 ust. 3c–3g oraz 3j–3m ustawy o CIT) dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności.
Przychód z tytułu dostawy alternatora powstał 26 września 2022 r., kiedy doszło do jego wydania firmie X, a także wystawiono fakturę.
Podstawę opodatkowania co do zasady stanowi dochód. Dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego źródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osiągnięta w roku podatkowym (art. 7 i art. 18 ustawy o CIT).
Z przedstawionego stanu faktycznego nie wynika, jakie były koszty uzyskania przychodów związane z przedmiotowym alternatorem (tj. koszt nabycia zużytego urządzenia i jego regeneracji). Na potrzeby schematu rozliczenia koszty te zostaną pominięte i zostanie przyjęte, że dochody uzyskane z tej sprzedaży odpowiadają osiągniętym przychodom. Przy kalkulacji dochodu pominięto także inne wydatki, które mogły wystąpić w związku z analizowaną transakcją. Nie zostaną one uwzględnione w schemacie rozliczenia. W związku z tym dochód z dostawy zregenerowanego alternatora wyniesie 200 zł.
Dla Y właściwa jest stawka CIT w wysokości 19 proc. Zatem należna zaliczka na CIT za wrzesień 2022 r. z tytułu dostawy zregenerowanego alternatora firmie X wyniesie 38 zł (200 zł x 19 proc.). ©℗
Schemat rozliczenia dostawy zregenerowanego alternatora* ©℗
1. JAKI PODATEK
VAT:
Podstawa opodatkowania: 200 zł
Właściwa stawka VAT: 23 proc.
Podatek należny: 46 zł (200 zł x 23 proc.)
Podatek naliczony: nie wystąpi (brak informacji w stanie faktycznym)
CIT:
Przychody: 200 zł
Koszty uzyskania przychodów: nie wystąpią (brak informacji w stanie faktycznym)
Dochód: 200 zł
Zaliczka na CIT: 38 zł (200 zł x 19 proc.)
2. W JAKIEJ DEKLARACJI WYKAZAĆ PODATEK
VAT: W JPK_V7M(2) za wrzesień podstawa opodatkowania według stawki 23 proc. w kwocie 200 zł jest wykazywana w polu K_19 (Ewidencja) oraz w polu P_19 (Deklaracja), a podatek należny według stawki 23 proc. w kwocie 46 zł w polu K_20 (Ewidencja) oraz w polu P_20 (Deklaracja).
CIT: Spółka nie ma obowiązku składania deklaracji zaliczkowej, ale powinna przy obliczaniu zaliczki za wrzesień 2022 r. i przy składaniu zeznania CIT-8 za 2022 r. uwzględnić po stronie przychodów kwotę 200 zł.
3. TERMIN ZŁOŻENIA DEKLARACJI
JPK_V7M: 25 października 2022 r.
CIT-8: 31 marca 2023 r.
* W schemacie rozliczenia pominięte zostały inne zdarzenia/czynności.
Podstawa prawna
art. 2 pkt 6, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 7 ust. 1, art. 19a ust. 1, art. 29a ust. 1 i 6, art. 41 ust. 1, art. 106i ust. 1, art. 146aa ust. 1 pkt ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 931; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1561)
par. 10 ust. 3 pkt 1 lit. g rozporządzenia ministra finansów, inwestycji i rozwoju z 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. poz. 1988; ost.zm. Dz.U. z 2021 r. poz. 2382)
art. 7, 12 i 18 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800; ost.zm. Dz.U. z 2022 r. poz. 1812)
Zapraszamy do zadawania pytań