Polski przedsiębiorca (podatnik VAT czynny i podatnik VAT UE) świadczy usługi informatyczne (wyłącznie opodatkowane VAT). Na potrzeby prowadzonej działalności (w związku z zapotrzebowaniem na moc obliczeniową serwerów) nabywa od spółki z USA (osoba prawna) usługę udostępnienia serwerów. Serwery, które są zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych, i system nimi zarządzający są własnością tej spółki. Udostępnienie mocy obliczeniowych następuje w formie online, usługa jest zasadniczo zautomatyzowana i wymaga minimalnego udziału człowieka, a jej wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe. Spółka z USA nie ma w Polsce siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, zarządu ani nie jest w Polsce zarejestrowana dla celów VAT. Z kolei przedsiębiorca ma siedzibę działalności gospodarczej w Polsce i nie ma stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poza Polską. Pomiędzy przedsiębiorcą a jego amerykańskim kontrahentem nie zachodzą powiązania, o których mowa w art. 32 ustawy o VAT. Wynagrodzenie za wynajem serwerów jest rozliczane za okresy miesięczne. Kalkulowane jest jako iloczyn stawki najmu za godzinę i liczby godzin najmu serwera w miesiącu. Za okres niekorzystania z serwerów (gotowość do świadczenia usług) wynagrodzenie nie przysługuje. Wynagrodzenie ustalane jest w złotych. Za wrzesień 2022 r. łączna kwota wynagrodzenia wyniosła 1000 zł. Na udokumentowanie świadczonej usługi udostępnienia (wynajmu) serwerów za wrzesień 2022 r. kontrahent z USA wystawił 12 września 2022 r. fakturę (z siedmiodniowym terminem płatności) na kwotę 1000 zł. Przedsiębiorca otrzymał tę fakturę w formie elektronicznej 12 września 2022 r. Przedsiębiorca rozlicza PIT na zasadach podatku liniowego, prowadząc podatkową księgę przychodów i rozchodów metodą kasową, a VAT i zaliczki na PIT opłaca na zasadach ogólnych za okresy miesięczne. Jak przedsiębiorca powinien rozliczyć nabycie tej usługi na gruncie VAT i PIT (koszty uzyskania przychodów)? ©℗
VAT
Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że przedsiębiorca nabył usługi udostępnienia/najmu serwerów (udostępnienie mocy obliczeniowej serwera) od firmy z USA.