Traktor i wóz nie muszą służyć wyłącznie do działalności leśnej, aby budynek gospodarczy, w którym są one przechowywane, był zwolniony z podatku od nieruchomości – orzekł WSA w Lublinie.

Sprawa dotyczyła właściciela dwóch działek. Jedna była gruntem leśnym, na drugiej znajdował się budynek gospodarczy, w którym właściciel trzymał traktor i wóz. Mężczyzna przekonywał, że budynek ten służy do działalności leśnej, bo maszyny, które w nim trzyma, służą mu m.in. do usuwania drzew chorych i nadmiernie zagęszczonych. Uważał więc, że budynek ten powinien być zwolniony z podatku od nieruchomości na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis ten przewiduje zwolnienie dla budynków gospodarczych lub ich części, gdy służą one działalności leśnej lub rybackiej.
Innego zdania był wójt gminy. Stwierdził, że budynek gospodarczy służy działalności leśnej, tylko jeżeli jest faktycznie i stale zajęty na prowadzenie tej działalności. Mało tego, musi być w nim prowadzona wyłącznie działalność leśna. W tym wypadku – jak stwierdził wójt – tak nie jest, bo nie jest spełniona definicja działalności leśnej zawarta w art. 1a ust. 1 pkt 7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Z tego przepisu wynika, że jest to działalność właścicieli, posiadaczy lub zarządców lasów w zakresie urządzania, ochrony i zagospodarowania lasu, utrzymywania i powiększania zasobów i upraw leśnych, gospodarowania zwierzyną, pozyskiwania – z wyjątkiem skupu – drewna, żywicy, choinek, karpiny, kory, igliwia, zwierzyny oraz płodów runa leśnego, a także sprzedaż tych produktów w stanie nieprzerobionym.
Podatnik złożył skargę do sądu, a Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uchylił tę interpretację i nakazał ponowne rozpoznanie sprawy.
Orzekł, że z art. 7 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy nie wynika, by zwolnione z podatku były budynki przeznaczone wyłącznie do działalności leśnej. Zwolnione mogą być również te, które częściowo służą do takiej działalności.
Sąd stwierdził natomiast, że wójt musi przeanalizować, czy czynności podejmowane przez podatnika faktycznie dają podstawę do zwolnienia podatkowego. Przypomniał, że działalnością leśną są czynności faktyczne właścicieli, posiadaczy i zarządców lasów oraz czynności związane z wykonaniem planu urządzenia lasów, ich ochrony i zagospodarowania, takich jak zalesianie, odnowa, pielęgnacja czy też pozyskiwanie płodów leśnych.
Elementem ochrony i zagospodarowania lasu jest też porządkowanie terenu lasu poprzez czyszczenie i usuwanie chorych drzew, samosiejek itp., co potwierdził NSA w wyroku z 9 października 2019 r. (sygn. akt II FSK 3339/17).
We wcześniejszym wyroku – z 16 lutego 2018 r. (sygn. akt II FSK 208/18) – NSA wyjaśnił, że budynki gospodarcze służące do działalności leśnej to np. budynki wykorzystywane do składowania drewna, narzędzi i urządzeń związanych z działalnością leśną.
Co więcej – jak stwierdził WSA w Gdańsku w prawomocnym wyroku z 11 października 2017 r. (sygn. akt I SA/Gd 957/17) – muszą być one faktycznie zajęte na prowadzenie tej działalności i dotyczyć jej technicznego charakteru.
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Lublinie z 10 sierpnia 2022 r., sygn. akt I SA/Lu 209/22 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia