Świadczenia i darowizny przekazane na usuwanie skutków klęski żywiołowej będą od 2023 r. wolne od podatków: dochodowego oraz od spadków i darowizn

Zakłada to projekt ustawy o ochronie ludności oraz o stanie klęski żywiołowej przekazany do konsultacji publicznych. Ustawa ma kompleksowo regulować zarządzanie kryzysowe. Obecnie przepisy o tym można znaleźć w czterech odrębnych ustawach, które stracą moc 1 stycznia 2023 r.
Jedna ze zmian ma dotyczyć opodatkowania pomocy przekazywanej poszkodowanym w celu usuwania skutków klęski żywiołowej. Dotychczas minister finansów działał w takiej sytuacji doraźnie, wydając rozporządzenie o zaniechaniu poboru podatku. Upoważnia go do tego art. 22 par. 1 ordynacji podatkowej. Przykładem jest rozporządzenie z 23 sierpnia 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1574 ze zm.), które dotyczyło pomocy poszkodowanym przez nawałnice na Pomorzu.

Zwolnienia z podatków

Projekt nowej ustawy zakłada (art. 73 ust. 1 i art. 73 ust. 6), że w okresie wskazanym w rozporządzeniu o klęsce żywiołowej, ale nie dłużej niż do 31 grudnia roku następnego po wybuchu klęski żywiołowej, wolna od podatku dochodowego będzie wartość:
■ nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych świadczeń oraz
■ darowizn, do których nie ma zastosowania ustawa o podatku od spadków i darowizn.
Natomiast darowizny podlegające zasadniczo opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn będą z niego zwolnione, jeżeli do 31 grudnia następnego roku po tym, w którym wystąpiła klęska żywiołowa, zostaną przeznaczone przez obdarowanego na usunięcie jej skutków.
Przychody poszkodowanego otrzymane w związku z klęską żywiołową nie będą uważane za koszty uzyskania przychodów.

Amortyzacja i karta podatkowa

Projekt przewiduje też inne preferencje podatkowe. Do środków trwałych przekazanych w celu usuwania skutków klęski żywiołowej nie byłyby stosowane art. 23 ust. 1 pkt 45 i pkt 45a lit. a ustawy o PIT oraz art. 16 ust. 1 pkt 48 i pkt 63 lit. a ustawy o CIT. Nie byłyby więc stosowane ograniczenia, które wykluczają z podatkowych kosztów odpisy amortyzacyjne:
■ od tej części wartości środków trwałych, która odpowiada wydatkom poniesionym na ich nabycie lub wytworzenie we własnym zakresie, odliczonym od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym albo zwróconym podatnikowi w jakiejkolwiek formie;
■ od wartości początkowej nabytych nieodpłatnie środków trwałych, jeśli nabycie to nie stanowi przychodu z tytułu nieodpłatnego otrzymania rzeczy lub dochód z tego tytułu jest zwolniony z podatku dochodowego, lub nabycie to stanowi dochód, od którego na podstawie odrębnych przepisów zaniechano poboru podatku.
Projekt zakłada również, że przedsiębiorca rozliczający się według karty podatkowej nie będzie płacić tego podatku w okresie przerwy w prowadzeniu firmy wywołanym klęską żywiołową, jeśli dzień po ponownym rozpoczęciu działalności gospodarczej powiadomi urząd skarbowy o okresie przerwy (projektowany art. 73 ust. 5 nowej ustawy). ©℗
Etap legislacyjny
Projekt ustawy o ochronie ludności oraz o klęsce żywiołowej – w konsultacjach publicznych