Spółka ze 100-proc. udziałem miasta, realizująca nie dla zysk jego zadania własne, służące zaspokajaniu potrzeb społecznych, nie jest podatnikiem VAT – orzekł WSA w Łodzi.

Spór z fiskusem toczył się o roczną rekompensatę wypłacaną przez miasto spółce za usługi rewitalizacji nieruchomości, realizowane w ramach gminnego programu przyjętego uchwałą rady miasta. Nieruchomości te zostały wniesione do spółki, która ma je remontować, a następnie nimi gospodarować.
Jedynym założycielem i udziałowcem spółki jest miasto, a ewentualna nadwyżka rekompensaty jest przesuwana na kolejny rok.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że rekompensata jest opodatkowana VAT, bo – jak tłumaczył – jest to wynagrodzenie za usługi na rzecz miasta. To, że spółka wykonuje w ten sposób zadania publiczne, nie może przesądzać o nieopodatkowaniu jej czynności (interpretacja o sygn. 0113-KDITP1-1. 4012.928.2021.2.ŻR).
Nie zgodził się z tym Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi. Wymienił pięć powodów przemawiających za tym, że spółka nie jest podatnikiem VAT. Po pierwsze – stwierdził – jedynym udziałowcem spółki jest miasto. Po drugie, spółka na podstawie uchwały realizuje zadania własne miasta służące zaspokajaniu potrzeb społecznych na jego obszarze. Po trzecie, są to zadania powierzone jedynie tej spółce. Po czwarte, jej zadaniem nie jest maksymalizacja zysku, lecz „legalne, rzetelne i gospodarne rewitalizowanie nieruchomości wniesionych do spółki oraz gospodarowanie tymi nieruchomościami”. Po piąte, spółka w zakresie powierzonych zadań rewitalizacyjnych nie jest podmiotem biorącym udział w wolnej grze rynkowej, a więc jej celem przy realizacji tych zadań nie jest maksymalizacja zysku.
W tej sytuacji – jak orzekł WSA – spółka działa w charakterze organu władzy publicznej w rozumieniu art. 15 ust. 16 ustawy o VAT i art. 13 ust. 1 dyrektywy VAT.
Sąd nawiązał tu do orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego. W wyroku z 16 lipca 2019 r. (sygn. akt I FSK 587/17) sąd kasacyjny stwierdził, że jeżeli spółka działa w zakresie powierzonych jej zadań własnych województwa, a więc w którym nie mogą funkcjonować inne podmioty i nie ma konkurencji, to jest wyłączona z kręgu podatników VAT. Przeszkodą nie może być to, że jest ona spółką prawa handlowego – orzekł NSA.
Wyjaśnił, że wyłączenie jej działań z opodatkowania nie powoduje znaczących zakłóceń konkurencji, jeżeli zadaniem spółki nie jest maksymalizacja zysku, a ona sama nie bierze udziału w wolnej grze rynkowej.
Pogląd ten NSA powtórzył w wyroku z 22 lipca 2020 r. (sygn. akt I FSK 1366/17). Chodziło wtedy o gminną spółkę, której powierzono realizację zadań własnych gminy w zakresie zarządzania gminnymi obiektami sportowymi, turystycznymi i rekreacyjnymi. Gmina zobowiązała się wypłacać spółce co kwartał rekompensatę niezbędną do pokrycia poniesionych przez nią kosztów związanych z realizacją powierzonych jej zadań.
Również w tej sprawie NSA uznał, że w takich warunkach spółka działa jako podmiot prawa publicznego w rozumieniu art. 13 ust. 1 dyrektywy VAT. Dlatego otrzymana przez nią rekompensata nie jest zapłatą w rozumieniu ustawy o VAT.
Łódzki sąd podzielił tę wykładnię i uchyli interpretację dyrektora KIS.
Wyrok jest nieprawomocny.

orzecznictwo

Wyrok WSA w Łodzi z 17 sierpnia 2022 r., sygn. akt I SA/Łd 395/22 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia