Opłaty wstępna i transferowa, które zostały uiszczone w związku z leasingiem pojazdu elektrycznego, a sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, są kosztem uzyskania przychodów, mimo że otrzymane dofinansowanie jest zwolnione z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT – potwierdził dyrektor KIS. Autorką tekstu jest Julia Kowalska, doradca podatkowy w DORADCA Zespół Doradców Finansowo-Księgowych sp. z o.o..

W tej sprawie umowa leasingu samochodu elektrycznego została zawarta w ramach uczestnictwa leasingodawcy i spółki (jako leasingobiorcy) w programie przyjętym przez NFOŚiGW. Zgodnie z jego założeniami spółka dostała dotację z funduszu na pokrycie części netto opłaty wstępnej oraz części netto opłaty transferowej. Zapłaciła leasingodawcy jedynie równowartość VAT w odniesieniu do obu tych opłat.
Uważała, że kwoty netto obu opłat, mimo że pokryte ze środków NFOŚiGW, może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Argumentowała, że w jej sprawie nie ma zastosowania art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT, który wyklucza z kosztów uzyskania przychodów wydatki i koszty bezpośrednio sfinansowane z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 14a, 23, 24, 42, 47, 48, 52, 53, 54a, 56, 56b–56j i 59 ustawy o CIT.
Spółka zwróciła uwagę na to, że art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT nie odnosi się do wydatków bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów), o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT. Ustawodawca ustanowił więc wyjątek w odniesieniu do wydatków, które mimo pokrycia ze środków zwolnionych z opodatkowania mogą zostać zakwalifikowane jako koszt uzyskania przychodu – przekonywała spółka.
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT wolne od podatku są dotacje otrzymane ze środków NFOŚiGW na cele, o których mowa w odpowiednich przepisach ustawy – Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.).
Z art. 401c ust. 9c pkt 9a oraz art. 411 ust. 1 pkt 2 lit. e tej ustawy wynika, że wolne od podatku są dotacje otrzymane ze środków NFOŚiGW na udzielenie dopłat w postaci dotacji do opłat ustalanych w umowach leasingu w rozumieniu art. 17a pkt 1 ustawy o CIT, jeżeli przedmiotem umów, w ramach których udzielane są te dopłaty, jest leasing nowych pojazdów wykorzystujących do napędu energię elektryczną.
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się ze spółką, że jeśli program dofinansowania z NFOŚiGW spełnia kryteria określone w art. 17 ust. 1 pkt 60 ustawy o CIT, to otrzymane w ramach tego programu środki są dla beneficjenta przychodem zwolnionym z podatku dochodowego.
Jeżeli zarazem pokryte w ten sposób wydatki nie są wymienione w wyłączeniach z kosztów uzyskania przychodów, wymienionych w art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o CIT, to mogą być one kosztem uzyskania przychodu. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 18 sierpnia 2022 r., sygn. 0111-KDWB.4010.32.2022.1.AZE