Jeżeli zleceniodawca nie wyodrębnia w wypłacanym wynagrodzeniu przychodów z praw majątkowych, to do całej wypłacanej kwoty może zastosować ulgę dla osób do 26. roku życia – potwierdził dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.

Spytała o to spółka, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie projektowania i tworzenia oprogramowania. Zawiera ona umowy zlecenia z osobami poniżej 26. roku życia. Na tej podstawie młodzi zleceniobiorcy wykonują usługi m.in. projektowania, tworzenia i programowania aplikacji oraz systemów komputerowych, opracowywania dokumentacji, testowania, modyfikacji i rozwoju tworzonego oprogramowania.
Autorskie prawa majątkowe do tych utworów przenoszą na spółkę. Dodatkowo wykonują inne prace, takie jak: usuwanie błędów w tworzonych bądź utrzymywanych aplikacjach, analizy potencjalnych problemów, jakie może napotkać użytkownik oprogramowania, utrzymywanie kontaktów z klientami, pomoc przy organizacji eventów online i offline (warsztaty, konferencja, webinar).
Za wszystkie te czynności młodzi zleceniobiorcy dostają jedno wynagrodzenie. Również honorarium autorskie nie jest wyodrębnione w umowie, a w trakcie wykonania zlecenia nie jest ewidencjonowany czas poświęcony na wytworzenie utworów i pozostałe czynności. Spółka dodała, że wynagrodzenie uzyskiwane przez młodego zleceniobiorcę nie przekracza w roku podatkowym 85 528 zł. Chciała się upewnić, że do całej wypłacanej kwoty może zastosować ulgę dla młodych.
Dyrektor KIS to potwierdził. Wyjaśnił, że w tych okolicznościach nie należy zaliczać wynagrodzenia zleceniobiorcy do przychodów z praw majątkowych (art. 18 ustawy o PIT). W istocie bowiem nie jest to wynagrodzenie za rozporządzanie prawami autorskimi do utworów.
W tej sytuacji należy uznać, że jest to przychód, o którym mowa w art. 13 pkt 8 lit. a ustawy, a zatem jest on objęty ulgą dla młodych.
Inaczej byłoby, gdyby wyodrębnione było wynagrodzenie z tytułu praw autorskich, w tym również z odpłatnego zbycia tych praw – dodał dyrektor KIS. Wyjaśnił, że byłyby to wówczas przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o PIT. Nie są one objęte ulgą dla osób do 26. roku życia. ©℗
Interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 25 sierpnia 2022 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.663.2022.2.BM