Organizacja pożytku publicznego, która nie poda numeru rachunku w terminie, traci prawo do środków z 1 proc. podatku dochodowego od osób fizycznych – orzekł NSA

Opóźnienie z NIP-8

Chodziło o fundację pożytku publicznego, która rozpoczęła działalność w 2016 r. Zasadniczo była uprawniona do otrzymywania 1 proc. podatku od osób, które wskazały ją w swoich zeznaniach rocznych PIT.
Problem polegał na tym, że fundacja spóźniła się ze złożeniem zgłoszenia identyfikacyjnego NIP-8, w którym wskazała numer rachunku do przekazania 1 proc. podatku. Zrobiła to 5 grudnia 2017 r., a zgodnie z przepisami miała na to czas do 30 czerwca.

Naczelnik urzędu skarbowego kontra Fundacja

Naczelnik urzędu skarbowego odmówił jej więc przekazania środków 1 proc. PIT za 2016 r.
Fundacja uważała, że postąpił niesłusznie. Tłumaczyła, że zgodnie z art. 45c ust. 6 pkt 1 ustawy o PIT naczelnik urzędu skarbowego odstępuje od przekazania 1 proc. podatku tylko, jeżeli OPP nie podała numeru rachunku bankowego lub numer tego rachunku jest nieprawidłowy.
Fundacja podkreślała, że żadna z tych okoliczności nie miała miejsca w jej sprawie, a opóźnienie w złożeniu NIP-8 nie może być przyczyną odmowy. Przekonywała, że przemawia za tym wykładnia celowościowa przepisów.
Organy podatkowe były jednak innego zdania. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Opolu stwierdził, że skoro fundacja nie zawiadomiła do 30 czerwca 2017 r. o numerze rachunku bankowego, na który mają być przekazane jej środki z 1 proc. PIT, to nie dopełniła obowiązku, o którym mowa w art. 27a ust. 8 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.). Przepis ten daje fundacjom czas do 30 czerwca roku następującego po roku podatkowym na wskazanie rachunku bankowego przeznaczonego do przekazania im 1 proc. podatku.

Sądy po stronie fiskusa

Tego samego zdania co fiskus były sądy obu instancji. Orzekły, że nie jest możliwa inna wykładnia art. 27a ust. 8 ustawy o działalności pożytku publicznego.
WSA w Opolu dodał, że jasne są również przepisy podatkowe, czyli art. 45c ust. 6 ustawy o PIT i art. 21b ust. 6 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Określają one sankcje za niewypełnienie obowiązków określonych art. 27a ust. 8 ustawy o działalności pożytku publicznego. Chodzi o to, żeby nie było wątpliwości, jaki obowiązek spoczywa na organizacji pożytku publicznego, która będzie korzystać ze środków, z których zrezygnuje budżet państwa – podkreślił WSA (sygn. akt I SA/Op 288/19).
Tak samo orzekł Naczelny Sąd Administracyjny. Stwierdził, że w tej sprawie organy prawidłowo odmówiły przekazania środków fundacji.
– Niepodanie numeru rachunku bankowego we właściwym terminie oznacza niepodanie tego numeru – uzasadniła wyrok sędzia Beata Cieloch.
Podobnie NSA orzekł w wyroku z 8 listopada 2017 r. (sygn. akt II FSK 2633/15). ©℗

orzecznictwo

Wyrok NSA z 17 sierpnia 2022 r., sygn. akt II FSK 254/20 www.serwisy.gazetaprawna.pl/orzeczenia